Łotwa-Polska. Porozumienie zmieniające art. 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.

Monitor Polski

M.P.2020.382

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2020 r.

POROZUMIENIE
z dnia 12 lutego 2020 r.
zmieniające art. 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze dnia 13 lutego 2013 r.

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK.3301.29.2019/17

Ambasada

Republiki Łotewskiej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Łotewskiej w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze, w dniu 13 lutego 2013 roku, ma zaszczyt przekazać co następuje.

W dniu 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym na podstawie artykułu 11 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 6, tak aby otrzymał on brzmienie:

"Konsultacje prowadzone zgodnie z artykułem 22 kodeksu wizowego w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę reprezentującą, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Strony reprezentowanej lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Strona reprezentująca."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Łotewskiej, na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie o zmianie artykułu 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Łotewskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, 30 stycznia 2020 roku

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Łotewskiej

No. 43-3815

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt odpowiedzieć na jego notę z dnia 30 stycznia 2020 roku nr DK.3301.29.2019/17 odnoszącą się do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze, w dniu 13 lutego 2013 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Łotewskiej w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze, w dniu 13 lutego 2013 roku, ma zaszczyt przekazać co następuje.

W dniu 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym na podstawie artykułu 11 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 6, tak aby otrzymał on brzmienie:

"Konsultacje prowadzone zgodnie z artykułem 22 kodeksu wizowego w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę reprezentującą, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Strony reprezentowanej lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Strona reprezentująca."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Łotewskiej, na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie o zmianie artykułu 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Łotewskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej wyraża zgodę na propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministerstwo potwierdza, że nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.29.2019/17 z dnia 30 stycznia 2020 roku oraz niniejsza nota stanowią Porozumienie o zmianie artykułu 6 Umowy między Rządem Republiki Łotewskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Rydze, w dniu 13 lutego 2013 roku, którą stosuje się od dnia 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Ryga, 12 lutego 2020