Monitor Polski

M.P.2017.1011

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 150
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opiniowanie projektów informatycznych polegających na budowie lub modyfikacji systemu teleinformatycznego, lub udostępnianiu danych w postaci elektronicznej w celu wykorzystania do realizacji zadań publicznych, lub wdrożeniu usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną:

a) planowanych do współfinansowania ze środków europejskich w ramach działań 2.1, 2.2 oraz 2.3 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

b) planowanych do współfinansowania ze źródeł zagranicznych innych niż określone w lit. a lub finansowania z innych środków publicznych, będących projektami informatycznymi o publicznym zastosowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), których wartość przekracza 5 mln złotych, z wyłączeniem projektów, o których mowa w art. 12c tej ustawy, oraz projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- zwanych dalej "projektami informatycznymi";";

2) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez innego, wskazanego pisemnie przez członka Komitetu sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w danym urzędzie, albo przez pełnomocnika do spraw informatyzacji w danym urzędzie.

1b. Informację o zastępstwie członka Komitetu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, właściwy minister kieruje do Przewodniczącego Komitetu, za pośrednictwem Sekretarza Komitetu.";

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej 1/3 liczby osób wchodzących w jego skład.";

4) w § 8:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku innych projektów - przed rozpoczęciem finansowania projektu.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału Komitetowi przedkłada się raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego. W terminie 30 dni po zakończeniu realizacji projektu informatycznego Komitetowi przedkłada się raport końcowy z realizacji projektu informatycznego.";

5) w § 9:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Komitet wnosi organ wnioskujący w rozumieniu § 20 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Do wnoszenia do zaopiniowania przez Komitet projektu informatycznego lub raportu zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może wyrazić zgodę na wniesienie do zaopiniowania projektu informatycznego lub raportu przez inny podmiot.",

b) uchyla się ust. 3;
6) w § 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Jeżeli wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego albo wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego lub raportu nie spełniają wymagań, o których mowa odpowiednio w § 8 ust. 4-7, Sekretarz Komitetu może wystąpić do organu wnioskującego albo do podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2, o usunięcie braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.

3. Jeżeli braki formalne wniosku nie zostały usunięte, Sekretarz Komitetu może zwrócić projekt dokumentu rządowego, opis założeń projektu informatycznego lub raport organowi wnioskującemu albo podmiotowi, o którym mowa w § 9 ust. 2.";

7) w § 11:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub pytania",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do uwag zgłoszonych po terminie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się § 13 ust. 2 pkt 2.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organ wnioskujący lub podmiot, o którym mowa w § 9 ust. 2, ustosunkowują się odpowiednio do uwag zgłoszonych do projektu dokumentu rządowego albo uwag zgłoszonych do projektu informatycznego lub raportu nie później niż 4. dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Odniesienie się organu wnioskującego lub podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2, do uwag zgłoszonych do projektu dokumentu rządowego albo uwag zgłoszonych do projektu informatycznego lub raportu Sekretarz Komitetu przekazuje niezwłocznie podmiotowi, który zgłosił uwagi. Podmiot zgłaszający uwagi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do uwag, przekazuje Sekretarzowi Komitetu swoje stanowisko.",

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do czasu rozpoczęcia rozpatrywania projektu dokumentu rządowego albo opiniowania projektu informatycznego lub raportu przez Komitet organ wnioskujący lub podmiot, o którym mowa w § 9 ust. 2, mogą wycofać projekt dokumentu rządowego z rozpatrywania albo projekt informatyczny lub raport z opiniowania przez Komitet.";

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Projekt dokumentu rządowego na posiedzeniu Komitetu prezentuje przedstawiciel organu wnioskującego, o którym mowa w § 20 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów. Do prezentacji projektu informatycznego lub raportu zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

2. Projekt informatyczny lub raport mogą być prezentowane na posiedzeniu Komitetu przez:

1) przedstawiciela jednostki podległej lub nadzorowanej przez organ wnioskujący;

2) przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 2.";

9) w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uwagi do projektu dokumentu rządowego albo uwagi do projektu informatycznego lub raportu zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2, lub na posiedzeniu Komitetu; w razie niewyrażenia zgody Przewodniczący kieruje projekt dokumentu rządowego, projekt informatyczny lub raport do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.";

10) w § 14:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku projektu informatycznego Komitet:

1) opiniuje projekt pozytywnie;

2) opiniuje projekt pozytywnie, z zaleceniem wprowadzenia w nim zmian i uzupełnień na dalszym etapie prac nad projektem;

3) opiniuje projekt negatywnie;

4) wydaje opinię, w której wskazuje na konieczność ponownego zaopiniowania projektu informatycznego, po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie, a w szczególności może w zakresie objętym właściwością Komitetu zawrzeć wniosek o opracowanie i wniesienie do zaopiniowania w określonym terminie nowego projektu informatycznego albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, projekt informatyczny nie podlega ponownemu opiniowaniu przez Komitet.",

c) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku raportu Komitet:";

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Przewodniczący albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może, na wniosek organu wnioskującego albo z własnej inicjatywy, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego albo opiniowanie projektu informatycznego lub raportu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

2. Kierując projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia albo projekt informatyczny lub raport do opiniowania przez Komitet w trybie obiegowym, Sekretarz Komitetu wyznacza termin do zajęcia stanowiska.

3. Wyznaczenie terminu krótszego niż 2 dni, a w przypadku projektu założeń projektu ustawy lub projektu aktu normatywnego - krótszego niż 3 dni, od przekazania projektu jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Projekt dokumentu rządowego skierowany do rozpatrzenia albo projekt informatyczny lub raport skierowane do opiniowania w trybie obiegowym uważa się odpowiednio za przyjęte albo pozytywnie zaopiniowane przez Komitet, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do nich uwag.

5. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu dokumentu rządowego albo uwag do projektu informatycznego lub raportu organ wnioskujący odnosi się do nich w terminie 4 dni od dnia ich przekazania przez Sekretarza Komitetu. Odniesienie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag Sekretarz Komitetu niezwłocznie przekazuje podmiotowi, który zgłosił uwagi. Projekt dokumentu rządowego uważa się za przyjęty, a projekt informatyczny lub raport za pozytywnie zaopiniowany w trybie obiegowym, w przypadku uwzględnienia uwag przez organ wnioskujący, a także w przypadku, w którym podmiot zgłaszający uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do uwag zaakceptuje przedstawione przez organ wnioskujący wyjaśnienie lub nie zajmie stanowiska.

6. W przypadku gdy uwagi do projektu dokumentu rządowego albo uwagi do projektu informatycznego lub raportu nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione w sposób, o którym mowa w ust. 5, projekt dokumentu rządowego albo projekt informatyczny lub raport wymagają odpowiednio rozpatrzenia albo zaopiniowania przez Komitet na posiedzeniu.

7. Sekretarz Komitetu informuje:

1) osoby uczestniczące w pracach Komitetu o przyjęciu przez Komitet w trybie obiegowym projektu dokumentu rządowego;

2) Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów o przyjęciu przez Komitet w trybie obiegowym projektu dokumentu rządowego, z wyjątkiem projektów rozporządzeń właściwych ministrów;

3) osoby uczestniczące w pracach Komitetu o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet w trybie obiegowym projektu informatycznego lub raportu.";

12) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1.";

13) w § 16 w ust. 2 skreśla się wyrazy "i pytaniach";
14) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Przewodniczący może, w drodze decyzji, tworzyć zespoły zadaniowe w celu opracowania propozycji stanowiska Komitetu lub w celu realizacji określonych zadań.

2. W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić eksperci, o których mowa w § 22 ust. 2.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący określa szczegółowe zadania, termin ich wykonania, zasady działalności, skład osobowy i miejsce obrad zespołu zadaniowego oraz powołuje jego kierownika.";

15) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. Obsługa prac Komitetu przebiega z wykorzystaniem udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji narzędzia informatycznego lub z wykorzystaniem dedykowanej Komitetowi strony internetowej.";

16) w § 20 w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub z wykorzystaniem informatycznych nośników danych";
17) uchyla się § 21.
§  2.  Do projektów dokumentów rządowych, projektów informatycznych lub raportów skierowanych odpowiednio do rozpatrzenia albo do zaopiniowania przez Komitet przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.