Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2020.516

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju (M.P. poz. 1156) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przewodniczący - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2) wiceprzewodniczący - wyznaczony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;",

b)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) wiceprzewodniczący - Minister Rozwoju albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;",

c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pozostali członkowie:

a) Minister Aktywów Państwowych,

b) Minister Cyfryzacji,

c) Minister Edukacji Narodowej,

d) Minister Finansów,

e) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

f) Minister Infrastruktury,

g) Minister Klimatu,

h) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

i) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

j) Minister Obrony Narodowej,

k) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

l) Minister Sportu,

m) Minister Sprawiedliwości,

n) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

o) Minister Spraw Zagranicznych,

p) Minister Środowiska,

q) Minister do Spraw Unii Europejskiej,

r) Minister Zdrowia,

albo wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,

s) Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,

t) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Obsługę Komitetu Koordynacyjnego, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Komitetu Koordynacyjnego, zapewnia usytuowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego, zwany dalej "Sekretariatem".".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.