Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2017.1156

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 195
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) zarządza się, co następuje:
W skład Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, zwanego dalej "Komitetem Koordynacyjnym", wchodzą:
1) 1
 przewodniczący - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
2) 2
 wiceprzewodniczący - wyznaczony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;
3)
wiceprzewodniczący - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;
4)
wiceprzewodniczący - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;
4a) 3
 wiceprzewodniczący - Minister Rozwoju albo wyznaczony przez niego przedstawiciel w randze sekretarza albo podsekretarza stanu;
5) 4
 pozostali członkowie:
a)
Minister Aktywów Państwowych,
b)
Minister Cyfryzacji,
c)
Minister Edukacji Narodowej,
d)
Minister Finansów,
e)
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
f)
Minister Infrastruktury,
g)
Minister Klimatu,
h)
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
i)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
j)
Minister Obrony Narodowej,
k)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
l)
Minister Sportu,
m)
Minister Sprawiedliwości,
n)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
o)
Minister Spraw Zagranicznych,
p)
Minister Środowiska,
q)
Minister do Spraw Unii Europejskiej,
r)
Minister Zdrowia,

albo wyznaczeni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza albo podsekretarza stanu,

s)
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,
t)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu Koordynacyjnego inne osoby, jeżeli wymaga tego zakres spraw będących przedmiotem tych prac.
1. 
Przewodniczący może powoływać stałe podkomitety albo doraźne zespoły konsultacyjne.
2. 
Do prac w podkomitetach i zespołach, o których mowa w ust. 1, przewodniczący może zapraszać przedstawicieli strony samorządowej, środowiska akademickiego i partnerów społeczno-gospodarczych.
1. 
Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego są zwoływane przez przewodniczącego z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch członków Komitetu.
2. 
Posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego odbywają się w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego.
 Obsługę Komitetu Koordynacyjnego, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Komitetu Koordynacyjnego, zapewnia usytuowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego, zwany dalej "Sekretariatem".
1. 
Projekty dokumentów przewidziane do rozpatrzenia przez Komitet Koordynacyjny są przesyłane do Sekretariatu drogą elektroniczną, nie później niż na 4 dni robocze przed datą posiedzenia.
2. 
Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, Sekretariat przygotowuje porządek obrad, który może być zmieniony lub uzupełniony na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego przez przewodniczącego z własnej inicjatywy albo na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka Komitetu.
3. 
Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1, wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego i porządkiem obrad, Sekretariat przesyła członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym do udziału w jego pracach, nie później niż na 3 dni robocze przed datą posiedzenia.
4. 
Projekty dokumentów przesłane do Sekretariatu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, i z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 3, mogą być rozpatrzone przez Komitet Koordynacyjny na tym posiedzeniu, za zgodą przewodniczącego.
1. 
Projekty dokumentów i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego referuje przewodniczący albo wskazany przez niego: członek Komitetu lub osoba zaproszona do prac w Komitecie.
2. 
Członek Komitetu Koordynacyjnego może zgłaszać uwagi do rozpatrywanych projektów dokumentów lub innych spraw przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego.
3. 
Po rozpatrzeniu projektu dokumentu lub innej sprawy Komitet Koordynacyjny wydaje opinię.
4. 
Komitet Koordynacyjny przyjmuje opinię, o której mowa w ust. 3, w drodze uchwały, większością 2/3 głosów członków Komitetu Koordynacyjnego obecnych na posiedzeniu.
5. 
Z posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego Sekretariat sporządza protokół, który po podpisaniu przez przewodniczącego jest przesyłany przez Sekretariat członkom Komitetu.
W czasie nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący, o którym mowa w § 1 pkt 2.
1. 
Komitet Koordynacyjny może przyjmować dokumenty w trybie obiegowym.
2. 
W przypadku przyjęcia trybu obiegowego zastosowanie mają odpowiednio § 7 ust. 2-5.
Traci moc zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.
3 § 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.
4 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.
5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 83 z dnia 12 czerwca 2020 r. (M.P.2020.516) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2020 r.