Zmiana uchwały w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.537

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 194/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W uchwale nr 134/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. poz. 501) w załącznikach nr 2 i 5 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"

15.**) Komisja stwierdza, że nie otrzymała wciągu 48 godzin od zakończenia głosowania wyników głosowania z następujących obwodów głosowania utworzonych za granicą lub nie otrzymała w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania wyników głosowania z następujących obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich:

Obwód nr .... z siedzibą ......................................................................

Obwód nr .... z siedzibą ......................................................................

tj. łącznie z ............ obwodów głosowania. Przyczyną nieuzyskania wyników głosowania było: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 314 § 2 Kodeksu wyborczego i art. 26 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe i w związku z tym obwody te nie zostały wykazane w liczbie obwodów, w których przeprowadzono głosowanie.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.