Wzory protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej... - M.P.2020.501 - OpenLEX

Wzory protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.501

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 134/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wzory następujących protokołów stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
1)
protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przez obwodowe komisje wyborcze w pierwszym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)
protokołu zbiorczych wyników głosowania, sporządzanego przez okręgowe komisje wyborcze w pierwszym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3)
protokołu o wynikach głosowania, sporządzanego przez Państwową Komisję Wyborczą w pierwszym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4)
protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przez obwodowe komisje wyborcze w ponownym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5)
protokołu zbiorczych wyników głosowania, sporządzanego przez okręgowe komisje wyborcze w ponownym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6)
protokołu o wynikach głosowania, sporządzanego przez Państwową Komisję Wyborczą w ponownym głosowaniu, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. nie stosuje się uchwały nr 45/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 319).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ……

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  1  

WZÓR

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ……

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ O WYNIKACH GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU …………

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ……

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5  2  

WZÓR

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ………

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

PROTOKÓŁ O WYNIKACH GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU ………

wzór

1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr 194/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. (M.P.2020.537) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 czerwca 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
2 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 uchwały nr 194/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. (M.P.2020.537) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 czerwca 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.