Monitor Polski

M.P.2019.952

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 263/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 40 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 208/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. poz. 888) w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A2 lub A3 albo formatu zbliżonego, jeżeli w danym kraju lub na statku nie ma możliwości sporządzenia karty w formacie A2 lub A3;".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.