Monitor Polski

M.P.2019.888

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 208/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 40 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich drukowana jest:
1) na papierze koloru białego;
2) jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich:
a) numerów list,
b) oznaczeń list nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego,
c) imion i nazwisk kandydatów.
2.  Karta jest:
1) 1  jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A2 lub A3 albo formatu zbliżonego, jeżeli w danym kraju lub na statku nie ma możliwości sporządzenia karty w formacie A2 lub A3;
2) kartą składającą się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek formatu A4 lub formatu zbliżonego, jeżeli w danym kraju lub na statku nie ma możliwości sporządzenia karty w formacie A4 - w przypadku gdy sporządzenie karty, o której mowa w pkt 1, będzie niemożliwe.
3.  Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 2 pkt 1:
1) w górnej lewej części umieszcza się oznaczenie "Okręg wyborczy nr ...";
2) pośrodku, w górnej części, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ... r. LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW";
3) listy kandydatów umieszcza się w wierszach w kolejności ich numerów, licząc od lewej do prawej, podając dla każdej listy symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada, i numer listy poprzedzony wyrazami "Lista nr ...", a poniżej oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego;
4) listy kandydatów oddziela się pionowymi i poziomymi liniami;
5) na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię (imiona) każdego kandydata, przeznaczając jednakowe pole dla każdej listy;
6) w dolnej części umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej i oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
4.  Karta, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera stronę tytułową, stronę ze spisem treści oraz strony z listami kandydatów. Każda strona karty, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ...", a w prawej - oznaczeniem str. ... (numer danej strony) z ... (liczba stron)". Pierwsza strona karty do głosowania jest stroną tytułową. W górnej jej części, pośrodku, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ... r.". W środkowej jej części umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej i oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Druga strona karty do głosowania jest stroną ze spisem treści. W górnej jej części, pośrodku, umieszcza się napis "SPIS TREŚCI", poniżej napis "Listy kandydatów na posłów" i nad dwiema oddzielonymi linią kolumnami napisy "Strona", a niżej ułożone według kolejności numerów list symbole graficzne komitetów wyborczych, symbole te posiadających, i oznaczenia list nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego oraz poprzedzone wyrazem "str." numery stron, na których umieszczona jest dana lista. W pierwszej kolumnie umieszcza się 15 oznaczeń list komitetów wyborczych. Na kolejnych stronach karty do głosowania umieszcza się listy kandydatów na posłów, w kolejności ich numerów. Na jednej stronie umieszcza się tylko jedną listę kandydatów na posłów. Każda lista opatrzona jest numerem listy poprzedzonym wyrazami "LISTA NR ...", a poniżej symbolem graficznym komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada, oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię (imiona) każdego kandydata. Nazwiska kandydatów z tej samej listy kandydatów umieszcza się w jednej kolumnie, jeżeli na liście zarejestrowano 20 kandydatów albo w dwóch oddzielonych linią kolumnach, jeżeli na liście zarejestrowano więcej niż 20 kandydatów. Wówczas na pierwszej pozycji w drugiej (prawej) kolumnie zamieszcza się nazwisko i imię (imiona) kandydata zarejestrowanego na danej liście pod numerem 21.
5.  Wzór karty do głosowania określa:
1) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 1 - załącznik nr 1;
2) w przypadku karty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 - załącznik nr 2;
§  2. 
1.  Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w przypadku gdy w okręgu wyborczym nr 44 zarejestrowano więcej niż jednego kandydata:
1) drukowana jest na papierze koloru żółtego lub na papierze koloru białego jednostronnie barwionym na kolor żółty po stronie zadrukowanej, albo na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na żółtym tle;
2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4 lub formatu zbliżonego, jeżeli w danym kraju lub na statku nie ma możliwości sporządzenia karty w formacie A4.
2.  Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ... KANDYDACI NA SENATORA".
3.  Nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się w jednej kolumnie, w kolejności alfabetycznej.
4.  Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszcza się w kolejności liczbę porządkową i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszcza się wyrazy "zgłoszony przez" lub "zgłoszona przez" oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego i symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada. Druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw i skrótów nazw komitetów.
5.  Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3 pkt 1 i 6 stosuje się odpowiednio.
6.  Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do uchwały.
§  3. 
1.  Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w przypadku gdy w okręgu wyborczym nr 44 zarejestrowano tylko jednego kandydata, jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4 lub formatu zbliżonego, jeżeli w danym kraju lub na statku nie ma możliwości sporządzenia karty w formacie A4.
2.  Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszcza się napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ... KANDYDAT NA SENATORA zgłoszony przez" oraz nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego i symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet symbol taki posiada.
3.  Z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się wyraz "TAK" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a niżej wyraz "NIE" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a następnie pośrodku, między kratkami, nazwisko i imię (imiona) kandydata.
4.  Przepisy § 1 ust. 3 pkt 1 i 6 oraz § 2 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
5.  Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do uchwały.
§  4.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M.P. poz. 846).
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

1 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 263/2019 z dnia 30 września 2019 r. (M.P.2019.952) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 września 2019 r.