Monitor Polski

M.P.2019.362

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 44/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 10/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju (M.P. poz. 277) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wykonywana jest z przezroczystego trójwarstwowego materiału plastycznego politereftalan etylenu, znanego także pod nazwami PET, R-PET, A-PET, o grubości pomiędzy 0,25 do 0,3 mm i gęstości 1,35 g/cm3 lub na papierze offsetowym koloru białego o gramaturze 250 g/m2;";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. U dołu nakładki nakleja się sporządzoną pismem płaskim naklejkę informującą o rodzaju nakładki. W przypadku wykonania nakładki na papierze offsetowym informacja ta może być wydrukowana pismem płaskim bezpośrednio na nakładce.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.