Monitor Polski

M.P.2020.248

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 18/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 178 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 908 oraz z 2019 r. poz. 773) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Informację o:

1) możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania, o którym mowa w ust. 1, oraz terminie tego zgłoszenia,

2) miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania

- komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 1 dzień przed upływem terminu zgłoszenia kandydata do losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a także przekazuje je do właściwego urzędu obsługującego daną komisję celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.";

2) w § 17:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli wygasło członkostwo w komisji członka zgłoszonego przez komitet wyborczy, komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji w sposób określony w § 13 ust. 2 i 3, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie członkostwa wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika tego komitetu wyborczego.",

b) uchyla się ust. 6;
3) załącznik otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§  2.  Do wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach

wzór