Art. 178. - [Powołanie, skład i pierwsze posiedzenie terytorialnej komisji wyborczej] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1319 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r. do: 31 października 2021 r.
Art.  178.  [Powołanie, skład i pierwsze posiedzenie terytorialnej komisji wyborczej]
§  1. 
Terytorialne komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów:
1)
w przypadku wojewódzkiej komisji wyborczej - komisarz wyborczy wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim,
2)
w przypadku powiatowej i gminnej komisji wyborczej - komisarz wyborczy

– spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, z zastrzeżeniem § 6.

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

§  2. 
W skład terytorialnej komisji wyborczej wchodzi 9 osób, z zastrzeżeniem § 6, które mają bierne prawo wyborcze do Sejmu:
1)
w liczbie nieprzekraczającej 6 - po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa; albo wybrano posłów do Sejmu; jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 2,
2)
po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze

– z zastrzeżeniem § 3.

§  3. 
Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 2:
1)
okazała się mniejsza niż 9 - pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9;
2)
miała być większa niż 9 - kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między liczbą 9 a liczbą członków powoływanych na podstawie § 2 pkt 1, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 2 pkt 2; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko jedną osobę.
§  4. 
Losowanie, o którym mowa w § 3, przeprowadza:
1)
w przypadku wojewódzkiej komisji wyborczej - komisarz wyborczy wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim;
2)
w przypadku powiatowej i gminnej komisji wyborczej - komisarz wyborczy.
§  5. 
(uchylony).
§  6. 
W skład wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, osoba wskazana przez komisarza wyborczego.
§  7. 
Pierwsze posiedzenie:
1)
wojewódzkiej komisji wyborczej - zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu komisarz wyborczy wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim;
2)
powiatowej i gminnej komisji wyborczej - zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu komisarz wyborczy.
§  8. 
(uchylony).
§  9. 
Terytorialna komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę, z zastrzeżeniem § 6.
§  10. 
Skład terytorialnej komisji wyborczej komisarz wyborczy podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§  11. 
Państwowa Komisja Wyborcza określa sposób zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania tych komisji, w tym tryb przeprowadzenia losowania, o którym mowa w § 3.