Monitor Polski

M.P.2018.297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1. 

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 18 i 176) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy, '"z wyjątkiem art. 96c ust. 1";
2) w art. 92 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Senat wybiera i odwołuje ławników Sądu Najwyższego.";

3) po art. 96 dodaje się art. 96a-96g w brzmieniu:

"Art. 96a. 1. Niezwłocznie po podaniu do wiadomości Marszałka Senatu ustalonej liczby ławników Sądu Najwyższego albo po złożeniu wniosku o wybór uzupełniający, na senackiej stronie internetowej udostępnia się informację o przystąpieniu do wyboru ławników Sądu Najwyższego, zawierającą:

1) liczbę wybieranych ławników i określenie ich kadencji, ze wskazaniem czy wybór dotyczy pełnej kadencji, czy też ma charakter uzupełniający,

2) wskazanie terminu i miejsca zgłaszania kandydatów oraz skutków przekroczenia terminu,

3) wymogi, jakie powinien spełnić kandydat,

4) wymogi formalne, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, oraz skutki niespełnienia tych wymogów,

5) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów,

6) omówienie procedury wyboru,

7) wzór karty zgłoszenia oraz miejsce jego udostępnienia w formie papierowej.

2. W przypadku wyboru uzupełniającego termin zgłaszania kandydatów wynosi 30 dni od dnia udostępnienia informacji o przystąpieniu do wyboru ławników.

Art. 96b. 1. Marszałek Senatu kieruje zgłoszenia kandydatów na ławników Sądu Najwyższego wraz z dołączonymi dokumentami do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

2. Po zbadaniu zgłoszeń Komisja:

1) wskazuje Marszałkowi Senatu kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne,

2) przedstawia Senatowi projekt uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń wniesionych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych.

3. Marszałek Senatu przekazuje Komisji informacje o kandydatach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, otrzymane od Komendanta Głównego Policji.

4. Komisja przedstawia Senatowi listę kandydatów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz opinie o nich w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie o Sądzie Najwyższym, sformułowane w oparciu o posiadane dokumenty, a w razie potrzeby przesłuchania określonych kandydatów - także w oparciu o te przesłuchania.

Art. 96c. 1. Senat wybiera ławników w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Przepisy art. 53 ust. 5 i ust. 8 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

2. Senator może opowiedzieć się za wyborem co najwyżej tylu kandydatów, ilu jest wybieranych ławników.

3. Jeżeli liczba kandydatów, o których mowa w art. 96b ust. 2 pkt 1, jest większa niż liczba wybieranych ławników:

1) za wybranych na ławników uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,

2) w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, a jednocześnie spowodowałoby to wybór większej niż ustalona liczby ławników, przeprowadza się spośród tych kandydatów drugą turę głosowania, a w razie potrzeby - kolejne tury głosowania.

Art. 96d. Marszałek Senatu przesyła niezwłocznie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego uchwałę Senatu w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego oraz dokumenty dotyczące osób wybranych ławnikami:

1) karty zgłoszenia kandydatów wraz z dołączonymi dokumentami,

2) informacje o kandydatach uzyskane od Komendanta Głównego Policji.

Art. 96e. 1. Kandydat na ławnika Sądu Najwyższego, który nie został wybrany, albo podmiot go zgłaszający odbiera w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały przez Senat kartę zgłoszenia kandydata wraz z dołączonymi dokumentami.

2. Kandydat na ławnika Sądu Najwyższego, który nie został wybrany, odbiera w terminie, o którym mowa w ust. 1, informacje o nim uzyskane od Komendanta Głównego Policji.

3. W przypadku nieodebrania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają one zniszczeniu przez Kancelarię Senatu w terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku podjęcia przez Senat uchwały, o której mowa w art. 96b ust. 2 pkt 2.

Art. 96f. 1. Odwołanie ławnika Sądu Najwyższego następuje wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Marszałek Senatu przedstawia Senatowi projekt uchwały w tej sprawie, który podlega zaopiniowaniu przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

2. Przewodniczący Komisji zaprasza ławnika, którego dotyczy projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, a w razie niemożności osobistego stawiennictwa - ustanowionego przez niego pełnomocnika, do udziału w posiedzeniu Komisji w celu złożenia wyjaśnień.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do posiedzenia Senatu.

4. Marszałek Senatu przesyła niezwłocznie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego uchwałę Senatu w sprawie odwołania ławnika.

Art. 96g. Do projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 2, art. 96b ust. 2 pkt 2 i art. 96f ust. 1, nie stosuje się przepisów działu IX.".

Art.  2. 

Do zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Najwyższego pierwszej kadencji stosuje się termin określony w art. 96a ust. 2 Regulaminu Senatu, z tym że jego bieg kończy się nie później niż 31 maja 2018 r.

Art.  3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r.