Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  96c. 
1.  Senat wybiera ławników Sądu Najwyższego w głosowaniu imiennym.
2.  Senator może opowiedzieć się za wyborem co najwyżej tylu kandydatów, ilu jest wybieranych ławników.
3.  Jeżeli liczba kandydatów, o których mowa w art. 96b ust. 2 pkt 1, jest większa niż liczba wybieranych ławników:
1) za wybranych na ławników uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
2) w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, a jednocześnie spowodowałoby to wybór większej niż ustalona liczby ławników, przeprowadza się spośród tych kandydatów drugą turę głosowania, a w razie potrzeby - kolejne tury głosowania.