Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  92. 
1.  Senat wybiera dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
2.  Senat powołuje i odwołuje:
1) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
2) trzech członków Rady Polityki Pieniężnej;
3) dwóch członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
2a.  Senat wybiera i odwołuje ławników Sądu Najwyższego.
3.  Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 Senat podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.