Monitor Polski

M.P.2016.479

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2015 r. poz. 805 i 1129 oraz z 2016 r. poz. 442) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 92:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Senat wybiera dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dwóch członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 Senat podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.";

2) w art. 93 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wniosek w sprawie wyboru lub powołania poszczególnych osób na stanowiska państwowe określone w art. 92 ust. 1 i 2 może zgłosić grupa co najmniej 7 senatorów.

2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa, jednemu kandydatowi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, trzem kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej oraz jednemu kandydatowi do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.";

3) w art. 94 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przed upływem kadencji organów lub członków organów, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2,",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Senatu - w stosunku do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.";

4) w art. 95:
a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów na stanowiska państwowe określone w art. 92 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania z wyłączeniem kandydata, który w danej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów.",

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli w głosowaniu nie dokonano wyboru lub powołania wymaganej liczby członków organów państwowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2, senatorom przysługuje prawo ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni od daty głosowania.";

5) uchyla się art. 95a;
6) w art. 96:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do postępowania w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 94 ust. 3 i 4 oraz art. 95 ust. 1 stosuje się odpowiednio.".

Art.  2. 1

Marszałek Senatu ustali i poda do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Art.  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 749), z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 3 lit. b i pkt 6, które wchodzą w życie z dniem podjęcia.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 uchwały z dnia 16 czerwca 2016 r. (M.P.2016.514) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 czerwca 2016 r.