Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  93. 
1.  Wniosek w sprawie wyboru lub powołania poszczególnych osób na stanowiska państwowe określone w art. 92 ust. 1 i 2 zgłosić może grupa co najmniej 7 senatorów.
2.  Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa, jednemu kandydatowi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, trzem kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej oraz jednemu kandydatowi do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
3.  Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na kandydowanie oraz uzasadnienie uwzględniające w szczególności kryteria wynikające z odpowiednich ustaw.