Monitor Polski

M.P.2016.514

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art.  1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M.P. poz. 479) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Marszałek Senatu ustali i poda do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków w sprawie powołania członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.".

Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.