Zmiana postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart.

Monitor Polski

M.P.2020.166

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2020 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lutego 2020 r.
zmieniające postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) postanawiam, co następuje:
W postanowieniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart (M.P. poz. 82) wyrazy "z dniem 10 stycznia 2020 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 13 stycznia 2020 r.".
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 14 stycznia 2020 r.