Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.684 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Art.  249.  [Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła]
§  1.  Wygaśnięcie mandatu posła niezwłocznie stwierdza Marszałek Sejmu w drodze postanowienia.
§  2.  Postanowienie, o którym mowa w § 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z zastrzeżeniem art. 250.
§  3.  Postanowienie, o którym mowa w § 1, doręcza się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem art. 250.