Art. 249. - [Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1319 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r. do: 31 października 2021 r.
Art.  249.  [Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła]
§  1. 
Wygaśnięcie mandatu posła niezwłocznie stwierdza Marszałek Sejmu w drodze postanowienia.
§  2. 
Postanowienie, o którym mowa w § 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z zastrzeżeniem art. 250.
§  3. 
Postanowienie, o którym mowa w § 1, doręcza się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem art. 250.