M.P.2018.1035

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 342/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu nr rej. 397/2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. poz. 1033) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 16 i pkt 20;
2) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu: "29a. Kaczanowski Paweł,".
3) po pkt 29a dodaje się pkt 29b w brzmieniu: "29b. Matla Władysław,".
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 4 sierpnia 2016 r.