Zm.: zarządzenie z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych.

Monitor Polski

M.P.1957.49.305

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW ORAZ KOMUNIKACJI
z dnia 24 maja 1957 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1955 r. Nr 25, poz. 185) oraz art. 10 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. Nr 17, poz. 86) zarządza się, co następuje:
W § 1 ust. 2 zarządzenia Ministrów Finansów oraz Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 102, poz. 1185) po wyrazach "z wyjątkiem jednostek" dodaje się wyraz "budżetowych,".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.