Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1973.24.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 maja 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej (Monitor Polski z 1970 r. Nr 11, poz. 95 i z 1972 r. Nr 41, poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Na oprocentowane rachunki walutowe "A" krajowców dewizowych mogą być przyjmowane kwoty, którymi wolno swobodnie dysponować za granicą.

2. Ponadto na rachunki, o których mowa w ust. 1, mogą być przyjmowane kwoty posiadane przez osoby w dniu powrotu na stałe do kraju lub uzyskania stałego pobytu w kraju albo pochodzące ze zbycia mienia posiadanego w tym dniu za granicą, kwoty nagród pieniężnych, jak również kwoty pochodzące z zagranicznych przekazów na koszty podróży i pobytu za granicą, albo kwoty zwracane na ten sam rachunek lub które mogą być wypłacane z oprocentowanych rachunków walutowych "B" zgodnie z § 6 pkt 2.

3. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przyjmowane pod warunkiem udowodnienia bankowi tytułu, z którego kwota wpłaty pochodzi, a gdy kwotą wolno swobodnie dysponować za granicą tylko częściowo z zastrzeżeniem odprzedaży pozostałej części kwoty uprawnionemu bankowi w kraju - udowodnienia także tej odprzedaży.

4. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, w gotówce lub w kwotach pochodzących z realizacji czeków na okaziciela mogą być przyjmowane, jeżeli gotówka lub czeki zostały uwidocznione w imiennej deklaracji przywozu potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny lub w zaświadczeniu wystawionym przez ten urząd.";

2)
w § 11 ust. 1 wyrazy "w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4" zastępuje się wyrazami "w § 2 ust. 1 i 2".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.