Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 kwietnia 1970 r.
w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
1.
Zezwala się Narodowemu Bankowi Polskiemu, Bankowi Handlowemu w Warszawie S. A. i Bankowi Polska Kasa Opieki S. A. na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych "A" i "B" w walucie zagranicznej, zwanych dalej "oprocentowanymi rachunkami walutowymi krajowców dewizowych".
2.
Na rachunki wymienione w ust. 1 mogą być przyjmowane zagraniczne waluty wymienialne określone przez Narodowy Bank Polski.
3. 1
(skreślony).
4.
Rachunek prowadzi się w jednej zagranicznej walucie wymienialnej, określonej w porozumieniu z zainteresowanym (walucie rachunku).
1.
Na oprocentowane rachunki walutowe "A" krajowców dewizowych mogą być przyjmowane kwoty, którymi wolno swobodnie dysponować za granicą.
2. 3
Ponadto na rachunki, o których mowa w ust. 1, mogą być przyjmowane kwoty:
1)
posiadane przez osoby w dniu powrotu na stałe do kraju lub uzyskania karty stałego pobytu w kraju albo pochodzące ze zbycia mienia posiadanego w tym dniu za granicą,
2)
pochodzące z realizacji praw patentowych lub osiągnięć naukowo-technicznych,
3)
pochodzące z honorariów za usługi adwokackie,
4)
przypadające danej osobie z bankowego rachunku walutowego otwartego dla Stowarzyszenia Autorów "ZAIKS" lub przypadające z tytułu rozpowszechniania przez CHZ "Ars Polona-Ruch" książek za granicą,
5)
uzyskane z realizacji mienia spadkowego za pośrednictwem polskich urzędów konsularnych lub innych upoważnionych instytucji,
6)
pochodzące z zagranicznych przekazów na koszty podróży i pobytu za granicą,
7)
przypadające do wypłaty z oprocentowanych rachunków walutowych "B" zgodnie z § 6 pkt 2,
8)
pochodzące ze sprzedaży bankowi złota, przywiezionego z zagranicy po uiszczeniu należnego cła.
3. 4
Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przyjmowane:
1)
w gotówce lub w kwotach pochodzących z realizacji czeków na okaziciela, jeżeli gotówka lub czeki zostały uwidocznione w imiennej deklaracji przywozu potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny lub w zaświadczeniu wystawionym przez ten urząd,
2)
inne wpłaty - pod warunkiem udowodnienia bankowi tytułu, z którego kwota wpłaty pochodzi, a gdy kwotą wolno swobodnie dysponować za granicą tylko częściowo z zastrzeżeniem odprzedaży pozostałej części kwoty uprawnionemu bankowi w kraju - udowodnienia także tej odprzedaży.
4.
Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, w gotówce lub w kwotach pochodzących z realizacji czeków na okaziciela mogą być przyjmowane, jeżeli gotówka lub czeki zostały uwidocznione w imiennej deklaracji przywozu potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny lub w zaświadczeniu wystawionym przez ten urząd.
1.
Na oprocentowane rachunki walutowe "B" krajowców dewizowych mogą być przyjmowane:
1)
kwoty w gotówce posiadanej w kraju - bez potrzeby udowodnienia bankowi tytułu i sposobu wejścia w jej posiadanie,
2)
kwoty z realizacji czeków imiennych lub na okaziciela oraz kwoty przekazywane z zagranicy - bez względu na tytuł, z którego pochodzą, z wyjątkiem podlegających wyłącznie wypłacie w złotych,
3) 5
kwoty z własnych nie oprocentowanych bankowych rachunków walutowych z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 2.
2.
Kwoty z rachunku eksportu wewnętrznego Banku Polska Kasa Opieki S. A., wpłacone na te rachunki przed dniem wejścia w życie zarządzenia, nie mogą być przelewane na oprocentowane rachunki walutowe "B" krajowców dewizowych. Natomiast kwoty po tym dniu przekazywane do Banku Polska Kasa Opieki S. A. z zagranicy tytułem darowizny za pośrednictwem firm zagranicznych współpracujących z tym bankiem w akwizycji zleceń na eksport wewnętrzny mogą być przelewane na oprocentowane rachunki walutowe "B" krajowców dewizowych po potrąceniu dewizowych kosztów Banku Polska Kasa Opieki S. A. w wysokości, zależnie od kraju pochodzenia przekazu, 5-7% przekazanej kwoty.
1.
Oprocentowanie wkładów na rachunkach walutowych "A" i "B" krajowców dewizowych wynosi w stosunku rocznym:
1)
3% dla wkładów płatnych na każde żądanie,
2) 7
(skreślony),
3)
4% dla wkładów terminowych na 180 dni,
4)
5% dla wkładów terminowych na 360 dni.
2.
Odsetki doliczane są do wkładu w walucie rachunku z upływem zadeklarowanego okresu jego utrzymania, a następnie z upływem każdego kolejnego okresu. Odsetki mogą być podjęte w dowolnym terminie z zachowaniem ich oprocentowania za okres aż do ich podjęcia według stopy procentowej dla wkładu, od którego zostały obliczone.
3.
Jeżeli wkład zostaje utrzymany w ciągu zadeklarowanego w umowie okresu i nie zostaje podjęty w dniu upływu tego okresu, umowa przedłuża się automatycznie na kolejne takie same okresy. Od kwot utrzymanych przez pełne okresy odsetki dolicza się według stopy procentowej właściwej dla okresu, na jaki wkład został złożony.
4. 8
Dopuszczalne jest podjęcie wkładu terminowego w części lub całości również w ciągu każdego zadeklarowanego okresu. W razie podjęcia jakiejkolwiek kwoty w ciągu zadeklarowanego okresu lub przedłużonego okresu cały wkład traktuje się od początku tego okresu jako wkład oprocentowany w wysokości 2%. Nie dotyczy to zadysponowania częścią lub całością wkładu na transakcje eksportu wewnętrznego lub na zakup towarów, o którym mowa w § 5 pkt 2, a ponadto na uzupełniający zakup środków płatniczych państw socjalistycznych, niezależnie od przydziału przysługującego w walutach tych państw na koszty podróży i pobytu za granicą.
Z oprocentowanego rachunku walutowego "A" krajowca dewizowego bez osobnego zezwolenia dewizowego mogą być dokonywane wypłaty:
1)
na zakup towarów w eksporcie wewnętrznym Banku Polska Kasa Opieki S. A. przez posiadacza rachunku oraz przez inne osoby fizyczne będące krajowcami dewizowymi, jeżeli przelew na rzecz tych osób następuje tytułem darowizny,
2) 9
na zakup przez posiadacza rachunku towarów w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub w innych jednostkach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za zagraniczne waluty wymienialne, z tym że z zakupów towarów w PHZ "Baltona" mogą korzystać tylko osoby, którym z mocy przepisów celnych przysługuje zwolnienie od należności celnych przywozowych, jak również na zaopatrzenie własne osoby uprawnione do wykonywania rzemiosła lub prywatnego przemysłu.
3)
na oprocentowane rachunki walutowe krajowców dewizowych, jeżeli wypłata następuje między pracownikami polskich placówek zagranicznych w czasie ich zatrudnienia za granicą,
4)
na dowolne cele za granicę na zlecenie posiadacza rachunku przebywającego czasowo za granicą w związku z zatrudnieniem w polskiej placówce zagranicznej, przedstawicielstwie korzystającym z prawa zakrajowości, zagranicznym oddziale lub placówce krajowego przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji albo w cudzoziemskim przedsiębiorstwie, instytucji, organizacji, a także na morskim statku bandery zagranicznej,
5)
na zakup towarów za granicą przez posiadacza rachunku przebywającego w kraju,
6)
na pokrycie składek z tytułu członkostwa posiadacza rachunku w organizacjach za granicą, jeżeli przynależność do tych organizacji nastąpiła z zachowaniem polskich przepisów dewizowych,
7) 10
na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą posiadacza rachunku, jego małżonka, zstępnych i wstępnych, rodzeństwa, rodziców małżonka, zięciów, synowych, pasierbów i osób przez niego przysposobionych - krajowców dewizowych, jak również na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdu mechanicznego,
8)
posiadaczowi rachunku w efektywnej walucie zagranicznej.
Z oprocentowanego rachunku walutowego "B" krajowca dewizowego bez osobnego zezwolenia dewizowego mogą być dokonywane wypłaty:
1) 11
bez ograniczeń na cele wymienione w § 5 pkt 1 i 6 oraz na zakup przez posiadacza rachunku towarów w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub w innych jednostkach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za zagraniczne waluty wymienialne, z tym że na zakup w PHZ "Baltona" tylko towarów na zaopatrzenie własne przez osoby uprawnione do wykonywania rzemiosła lub prywatnego przemysłu,
2) 12
do 30% każdorazowo wniesionej kwoty na cele wymienione w § 5 pkt 5 i na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami osób, o których mowa w § 5 pkt 7, jeżeli kwota pozostaje na rachunku co najmniej od 12 miesięcy, nie więcej jednak niż do równowartości ogółem 24.000 zł rocznie, a ponadto do całkowitej wysokości należnych odsetek,
3)
w celu zwrotu posiadaczowi rachunku waluty zagranicznej wpłaconej w kraju w gotówce.
1.
Wypłaty z oprocentowanego rachunku walutowego "A" i "B" krajowca dewizowego mogą być dokonywane:
1)
w formie przelewów, przekazów, czeków lub w gotówce - w walucie rachunku albo za zgodą posiadacza rachunku w innej walucie obcej, z tym że z rachunku walutowego "B" - w gotówce tylko w wypadku, o którym mowa w § 6 pkt 3, lub gdy wypłata następuje na koszty podróży i pobytu za granicą,
2)
w złotych z zastosowaniem obowiązującego kursu walut obcych.
2.
Bank prowadzący oprocentowany rachunek walutowy krajowca dewizowego stwierdza w każdym wypadku w formie umożliwiającej graniczną kontrolę dewizową uprawnienia do wywozu zagranicznych środków płatniczych na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą.
Wypłaty z oprocentowanego rachunku walutowego krajowca dewizowego na inne cele lub na innych warunkach niż wymienione w § 5 i 6 mogą być dokonywane po uzyskaniu osobnego zezwolenia dewizowego.
Zawieranie umów lub podejmowanie czynności nieumownych, stanowiących tytuł wypłat, o których mowa w § 5 i 6, nie wymaga osobnego zezwolenia dewizowego.
1.
W razie wyjazdu posiadacza oprocentowanego rachunku walutowego krajowca dewizowego za granicę na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na stały, jak również w razie przejścia w drodze spadku lub zapisu testamentowego kwoty figurującej na rachunku na osobę stale przebywającą za granicą (cudzoziemca dewizowego) - dysponowanie saldem rachunku wraz z odsetkami wymaga osobnego zezwolenia dewizowego.
2.
W razie przejścia kwoty salda na rachunku w drodze spadku lub zapisu testamentowego na krajowca dewizowego - może on dysponować saldem wraz z odsetkami jak spadkodawca.
1. 13
Kwoty pochodzące z tytułów wymienionych w § 2 ust. 1 i 2, znajdujące się:
1)
na bankowych rachunkach walutowych, otwartych na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1958 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie dla niektórych krajowców dewizowych rachunków bankowych w walucie zagranicznej (Monitor Polski Nr 51, poz. 298), albo
2)
na rachunkach eksportu wewnętrznego w Banku Polska Kasa Opieki S. A. otwartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia

- mogą być przeniesione na oprocentowane rachunki walutowe "A" krajowców dewizowych, z zachowaniem przepisu § 2 ust. 3.

2.
Kwoty znajdujące się na rachunkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
1)
mogą być przeniesione na oprocentowane rachunki walutowe "B" krajowców dewizowych - jeżeli zostały wpłacone na te rachunki w gotówce w kraju,
2)
mogą być przeniesione na rachunek eksportu wewnętrznego Banku Polska Kasa Opieki S. A. - jeżeli pochodzą z tytułów, z których dopuszczone są do tego eksportu,
3)
nie przeniesione lub nie podlegające przeniesieniu odpowiednio na rachunki "A" lub "B" - pozostają na dotychczasowych rachunkach do czasu podjęcia ich po obowiązującym kursie walut obcych lub wykorzystania w inny sposób za indywidualnym zezwoleniem dewizowym.
Rachunki otwarte na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej (Monitor Polski Nr 70, poz. 343) prowadzi się według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu jako oprocentowane rachunki walutowe "A" krajowców dewizowych.
Tracą moc zarządzenia Ministra Finansów:
1)
z dnia 18 czerwca 1958 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie dla niektórych krajowców dewizowych rachunków bankowych w walucie zagranicznej (Monitor Polski Nr 51, poz. 298),
2)
z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej (Monitor Polski Nr 70, poz. 343).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1970 r.
1 § 1 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 maja 1973 r. (M.P.73.24.149) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 maja 1973 r.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.
4 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.
7 § 4 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.
8 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.
9 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.
10 § 5 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.
11 § 6 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.
12 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.
13 § 11 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 maja 1973 r. (M.P.73.24.149) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 maja 1973 r.