Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1972.41.226

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 sierpnia 1972 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1970 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej (Monitor Polski Nr 11, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 1:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kwoty uzyskane z tytułu prześladowania przez reżim hitlerowski, w tym również z tytułu pobytu w obozach koncentracyjnych, pseudolekarskich doświadczeń i prac przymusowych",

b)
dodaje się punkty 5 i 6 w brzmieniu:

"5) kwoty pochodzące z zagranicznych przekazów na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą,

6) kwoty z oprocentowanych rachunków walutowych "B", które można wypłacać zgodnie z § 6 pkt 2";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Oprocentowanie wkładów na rachunkach walutowych "A" i "B" krajowców dewizowych wynosi w stosunku rocznym:

1) 3% dla wkładów płatnych na każde żądanie,

2) 3,5% dla wkładów terminowych na 90 dni,

3) 4% dla wkładów terminowych na 180 dni,

4) 5% dla wkładów terminowych na 360 dni.

2. Odsetki doliczane są do wkładu w walucie rachunku z upływem zadeklarowanego okresu jego utrzymania, a następnie z upływem każdego kolejnego okresu. Odsetki mogą być podjęte w dowolnym terminie z zachowaniem ich oprocentowania za okres aż do ich podjęcia według stopy procentowej dla wkładu, od którego zostały obliczone.

3. Jeżeli wkład zostaje utrzymany w ciągu zadeklarowanego w umowie okresu i nie zostaje podjęty w dniu upływu tego okresu, umowa przedłuża się automatycznie na kolejne takie same okresy. Od kwot utrzymanych przez pełne okresy odsetki dolicza się według stopy procentowej właściwej dla okresu, na jaki wkład został złożony.

4. Dopuszczalne jest podjęcie wkładu terminowego w części lub w całości również w ciągu każdego zadeklarowanego okresu. W razie podjęcia jakiejkolwiek kwoty w ciągu zadeklarowanego lub przedłużonego okresu, cały wkład traktuje się od początku tego okresu jako wkład płatny na każde żądanie oprocentowany w wysokości 3%. Nie dotyczy to zadysponowania częścią lub całością wkładu na transakcje eksportu wewnętrznego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. lub na zakup towarów w przedsiębiorstwach i jednostkach oraz według zasad, o których mowa w § 5 pkt 2, a także na nabycie środków płatniczych państw socjalistycznych niezależnie od przydziału przysługującego w walutach tych państw na koszty podróży i pobytu za granicą.";

3)
w § 5 punkty 2 i 7 otrzymują brzmienie:

"2) na zakup przez posiadacza rachunku towarów w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub w innych jednostkach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za zagraniczne waluty wymienialne, z tym że z zakupów towarów w PHZ "Baltona" mogą korzystać tylko osoby, którym z mocy przepisów celnych przysługuje zwolnienie od należności celnych przywozowych, jak również na zaopatrzenie własne osoby uprawnione do wykonywania rzemiosła lub prywatnego przemysłu."

"7) na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą posiadacza rachunku, jego małżonka, zstępnych i wstępnych, rodzeństwa, rodziców małżonka, zięciów, synowych, pasierbów i osób przez niego przysposobionych - krajowców dewizowych, jak również na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdu mechanicznego,";

4)
w § 6 punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) bez ograniczeń na cele wymienione w § 5 pkt 1 i 6 oraz na zakup przez posiadacza rachunku towarów w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub w innych jednostkach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za zagraniczne waluty wymienialne, z tym że na zakup w PHZ "Baltona" tylko towarów na zaopatrzenie własne przez osoby uprawnione do wykonywania rzemiosła lub prywatnego przemysłu,

2) do 30% każdorazowo wniesionej kwoty na cele wymienione w § 5 pkt 5 i na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami osób, o których mowa w § 5 pkt 7, jeżeli kwota pozostaje na rachunku co najmniej od 12 miesięcy, nie więcej jednak niż do równowartości ogółem 24.000 zł rocznie, a ponadto do całkowitej wysokości należnych odsetek,".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1972 r.