Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

Monitor Polski

M.P.1996.16.214

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1996 r.

ZARZĄDZENIA
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 1 marca 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej (Monitor Polski Nr 23, poz. 171, z 1993 r. Nr 28, poz. 299, z 1994 r. Nr 12, poz. 101 i Nr 58, poz. 498 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 62, Nr 36, poz. 434 i Nr 54, poz. 594) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1:
a)
skreśla się lit. c),
b)
skreśla się lit. h),
2)
w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a)
w Tabeli zaszeregowań stanowisk pracy w kolumnie 2 "Stanowiska specjalistyczne w:" skreśla się lit. B,
b)
w przepisie 1) skreśla się wyrazy "Centralnego Inspektoratu Inspekcji Nasiennej".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:
1)
§ 1 pkt 1 lit. a), który wchodzi w życie z mocą od dnia 21 stycznia 1996 r.,
2)
§ 1 pkt 1 lit. b), który wchodzi w życie z mocą od dnia 9 lutego 1996 r.