§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa... - M.P.1996.16.214 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

Monitor Polski

M.P.1996.16.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1996 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej (Monitor Polski Nr 23, poz. 171, z 1993 r. Nr 28, poz. 299, z 1994 r. Nr 12, poz. 101 i Nr 58, poz. 498 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 62, Nr 36, poz. 434 i Nr 54, poz. 594) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1:
a)
skreśla się lit. c),
b)
skreśla się lit. h),
2)
w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a)
w Tabeli zaszeregowań stanowisk pracy w kolumnie 2 "Stanowiska specjalistyczne w:" skreśla się lit. B,
b)
w przepisie 1) skreśla się wyrazy "Centralnego Inspektoratu Inspekcji Nasiennej".