Zasady wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy... - M.P.1992.23.171 - OpenLEX

Zasady wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

Monitor Polski

M.P.1992.23.171

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 30 czerwca 1992 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
Przepisy zarządzenia stosuje się do pracowników:
1)
jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej, zatrudnionych w:
a)
Centralnej i okręgowych stacjach hodowli zwierząt oraz stacjach hodowli i unasienniania zwierząt,
b)
okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych,
c) 1
(skreślona),
d)
wojewódzkich zakładach weterynarii,
e)
wojewódzkich zakładach usług wodnych,
f)
terenowych zespołach usług projektowych,
g)
wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych,
h) 2
(skreślona),
i)
wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych,
j)
gospodarstwach pomocniczych,
k)
wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego,
l)
Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych,
ł)
Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie,
m)
zakładach konserwacji i urządzeń melioracyjnych,
n)
innych, nie wymienionych jednostkach organizacyjnych, działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
2)
jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych prowadzonych jako zadania własne przez gminy w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się do zatrudnionych:
1)
uczniów odbywających naukę zawodu,
2)
pracowników naukowo-badawczych, zatrudnionych w zakładach higieny weterynaryjnej,
3) 3
pracowników naukowych zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych i stacjach doświadczalnych oceny odmian.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu", rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
1. 4
Ustala się:
1) 5
tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
3)
tabelę zaszeregowań stanowisk pracy, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. 6
Dla inseminatorów i zootechników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a), miesięczne wynagrodzenie zasadnicze może być ustalone na podstawie tabeli B określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia. O wprowadzeniu tabeli decyduje kierownik jednostki we współdziałaniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
3. 7
Dla pracowników wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych może być wprowadzona akordowa forma wynagradzania według zasad określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia. O wprowadzeniu akordowej formy wynagradzania decyduje kierownik biura we współdziałaniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten może być przyznany również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie związanych z kierowaniem zespołem, koordynującym wykonanie określonych zadań, z tym że maksymalna stawka tego dodatku nie może być wyższa od drugiej stawki dodatku funkcyjnego.
 
1.
Pracownikowi zatrudnionemu w zakładach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d), posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora, przysługuje dodatek miesięczny w wysokości:
1)
150 zł - dla profesora,
2)
100 zł - dla doktora habilitowanego,
3)
50 zł - dla doktora.
2.
Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko jeden dodatek. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków przysługuje dodatek w wyższej wysokości.
3.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego w umowie o pracę.
4.
Dodatek przyznaje kierownik zakładu po udokumentowaniu uprawnień przez pracownika. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu.
1.
Za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie, przy zmianowym systemie pracy, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego ustala się w wysokości:
1)
1/178 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, którego obowiązuje 42-godzinna tygodniowa norma czasu pracy,
2)
1/170 miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika, którego obowiązuje 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy.
1.
W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
2.
Szczegółowe zasady przyznawania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% dodatku po 20 i więcej latach pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Kierownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia otrzymywali dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 3% po 3 latach pracy, zachowują prawo do tego dodatku.
3.
Zasady przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz ustalania okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
1.
Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
po 20 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
2)
po 25 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia,
3)
po 30 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
4)
po 35 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia,
5)
po 40 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia.
2. 9
Zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej obliczania i wypłacania określają ogólnie obowiązujące przepisy, z tym że do okresów pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.
1.
Pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy,
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.
2.
Przy ustalaniu okresów pracy uprawniających do odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.
3.
Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4.
Pracownikom przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, mimo nieprzepracowania 10 lat, jeżeli przejście na rentę nastąpiło wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
1.
Pracownikom prowadzącym pracę w zakresie doradztwa, wdrażania postępu rolniczego, upowszechniania i szkolenia rolniczego w indywidualnych gospodarstwach rolnych, uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej oraz innych jednostkach organizacyjnych związanych z rolnictwem, których czas pracy w terenie wynosi co najmniej 12 dni roboczych w miesiącu, może być przyznany dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
1.
Pracownikom przysługują dodatki za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, zwane dalej "dodatkiem", w wysokości:
1)
do 5% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - dla I stopnia szkodliwości i uciążliwości,
2)
do 10% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - dla II stopnia szkodliwości i uciążliwości,
3)
do 15% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - dla III stopnia szkodliwości i uciążliwości,
4)
do 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia - dla IV stopnia szkodliwości i uciążliwości.
2.
Zasady przyznawania dodatków, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz prac zaliczanych do poszczególnych stopni szkodliwości, uciążliwości i niebezpieczeństwa określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
1.
Kierowcom samochodów osobowych może być przyznane, za ich zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe ustalone zgodnie z obowiązującymi stawkami osobistego zaszeregowania.
2.
Kierowcom, z wyjątkiem kierowców samochodów osobowych, za powierzone im dodatkowe czynności, nie wchodzące w zakres ich normalnych obowiązków, przysługuje dodatek w wysokości nie przekraczającej 60% najniższego wynagrodzenia.
3.
Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2, za wykonanie poszczególnych czynności jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju czynności i ich uciążliwości, z zastosowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących kierowców pojazdów samochodowych, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.
Pracownikom weterynarii, wykonującym badania mięsa na włośnie, przysługuje w każdym przypadku wykrycia włośni w badanym mięsie prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości do 20% najniższego wynagrodzenia.
Pracownikom weterynarii pełniącym dyżury zakładowe i pozostającym w gotowości do pracy, o których mowa w odrębnych przepisach, przysługuje oddzielne wynagrodzenie według zasad określonych w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie zarządzenia nie posiadają wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, mogą być przeszeregowani tylko w ramach zajmowanego stanowiska.
Stawki wynagrodzenia określone w zarządzeniu uwzględniają podatek dochodowy od osób fizycznych.
W zakresie uregulowanym zarządzeniem tracą moc dotychczasowe przepisy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1992 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  10 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I300-340
II305-350
III310-360
IV315-380
V320-400
VI325-420
VII330-440
VIII335-460
IX340-490
X345-520
XI350-560
XII355-600
XIII360-640
XIV370-680
XV380-730
XVI390-780
XVII400-830
XVIII410-880
XIX420-930
XX430-980
XXI440-1030

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia
1 2
1 do 15
2 do 30
3 do 45
4 do 60
5 do 75
6 do 90
7 do 105
8 do 120
9 do 135
10 do 150

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  11 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku Wymagane kwalifikacje
funkcyjnegowykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1Dyrektor XVI-XXI1) do 10 wyższe 7
2Zastępca dyrektora

Główny księgowy

XV-XX2) do 9 wyższe 7
3Kierownik rolnego gospodarstwa pomocniczego

Kierownik oddziału, biura, zakładu

XV-XIX do 9 wyższe 7
4Kierownik gospodarstwa pomocniczego

Kierownik terenowego zespołu usług projektowych

XV-XVIII do 6 wyższe 7
5Zastępca głównego księgowego XIV-XVIII do 8 wyższe 7
6Szef produkcji XV-XVII do 9 wyższe 7
7Główny specjalista XII-XVII do 7 wyższe 7
Radca prawny według odrębnych przepisów
8Główny technolog XIII-XVI do 8 wyższe 7
9Główny księgowy: biura, oddziału, gospodarstwa pomocniczego, terenowego zespołu usług projektowychXIII-XVI do 7 wyższe 6
10Kierownik: działu, pracowni, wydziału

Kierownik laboratorium

XI-XVI do 6 wyższe 6
11Starszy specjalista

Starszy programista

Starszy projektant

X-XV -- wyższe 5
12Specjalista

Starszy inspektor

Starszy rewident

Starszy asystent

IX-XIV -- wyższe 4
13Inspektor, rewident, asystent, programista, projektantVIII-XIII -- średnie 2
14Starszy księgowy

Starszy referent

VIII-XII -- średnie 3
15Kierownik magazynu VIII-XIII do 4 średnie 3
Starszy magazynier VII-XI -- średnie 3
Magazynier VI-IX -- zasadnicze zawodowe 2
16Starszy laborant VI-XI -- średnie zawodowe 2
Laborant V-X -- średnie zawodowe 1*
17Kierownik kancelariiVIII-IX do 2 średnie 3
Kierownik archiwum
18Księgowy, kasjer VII-IX -- średnie 1
19Referent, sekretarka V-VIII -- średnie --
20Starsza maszynistka VI-VIII -- średnie 3
21Recepcjonistka, maszynistka, pomoc laboratoryjna IV-VII -- średnie --
22Telefonistka, teletypistka IV-VI -- umiejętność wykonywania zawodu
Stanowiska specjalistyczne w:
A. Stacji hodowli i unasienniania zwierzątwyższe odpowiedniej specjalności 7
1 Inspektor do spraw nadzoru

Selekcjoner zwierząt

Specjalista do spraw rozrodu i oceny zwierząt

XI-XV --
Specjalista do spraw przenoszenia zarodków
Zootechnik oceny zwierząt średnie zawodowe 3
2Młodszy zootechnik oceny zwierząt IX-XIII -- średnie zawodowe 1
Inseminator wyszkolenie kursowe --
B. (skreślona)
1C. Wojewódzkim zakładzie weterynarii oraz gminnych zakładach leczniczych dla zwierzątXVI-XIX do 9 wyższe odpowiedniej specjalności7
Wojewódzki lekarz weterynarii

Wojewódzki weterynaryjny inspektor do spraw zwalczania chorób zwierzęcych

Wojewódzki weterynaryjny inspektor sanitarny

2Kierownik zakładu higieny weterynaryjnej XVI-XIX do 9wyższe odpowiedniej specjalności 7
Kierownik zakładowego weterynaryjnego inspektoratu sanitarnego do 8
Kierownik wojewódzkiego laboratorium weterynaryjnego XVI-XVIII do 8
Kierownik weterynaryjnej komórki granicznej do 8
3Rejonowy lekarz weterynarii do 8wyższe odpowiedniej specjalności 7
Rejonowy weterynaryjny inspektor sanitarny do 7
Rejonowy inspektor do spraw zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcychXVI-XVIII do 7
Inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru farmaceutycznego do 7
Starszy inspektor weterynaryjny do 7
4Kierownik laboratorium weterynaryjnego

Kierownik pracowni w zakładzie higieny weterynaryjnej

XIV-XVII do 7 wyższe 5
Kierownik oddziału zakładowego weterynaryjnego inspektoratu sanitarnego
5Kierownik lecznicy dla zwierząt do 7wyższe 3
Starszy ordynator w lecznicy --
Starszy asystent weterynaryjny XIV-XVII --
Inspektor weterynaryjny --
6Asystent weterynaryjny Ordynator w lecznicy XIII-XVI -- wyższe 3
7Kierownik ekipy dezynfekcyjnej do 3 3
Starszy laborant weterynaryjny --średnie zawodowe 3
Starszy technik weterynaryjny XI-XIV --
Starszy kontroler weterynaryjny --
8Kierownik stacji trychinoskopii do 3 3
Technik weterynaryjny -- --
Laborant weterynaryjny X-XIII -- średnie zawodowe
Kontroler weterynaryjny --
9Starszy oglądacz zwierząt rzeźnych i mięsaIX-XII -- umiejętność wykonywania zawodu 3
10Starszy sanitariusz weterynaryjny zasadnicze zawodowe4
Starszy trychinoskopistaumiejętność wykonywania zawodu 1
Starszy dezynfektor VIII-XI --
Oglądacz zwierząt rzeźnych i mięsa
11Sanitariusz weterynaryjny -- zasadnicze zawodowe 1
Trychinoskopista

Dezynfektor

Pomoc laboratoryjna

VII-X umiejętność wykonywania zawodu
12Pielęgniarz zwierząt, stemplarz, tacowy, skrawkarz V-VIII -- umiejętność wykonywania zawodu --
1D. Wojewódzkich zakładach usług wodnych XV-XVIII do 8 wyższe 5
Kierownik grupy robót
2Kierownik robót XII-XV do 6 wyższe 4
3Starszy majster X-XII do 5 wyższe 5
Majster IX-X do 2 średnie zawodowe 4
4Konserwator wodociągu wiejskiego lub oczyszczalni ścieków i kanalizacjiVII-XI -- zasadnicze zawodowe 1
5Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnychIX-XI -- zasadnicze zawodowe i odpowiednie uprawnienia 1
6Monter urządzeń wodnokanalizacyjnych IX-XI -- zasadnicze zawodowe
Monter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych zasadnicze zawodowe i odpowiednie uprawnienia3
E. Wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnychwyższe oraz uprawnienia budowlane
1Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiegoXIV-XVII do 7 7
2Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego XII-XVI do 63) wyższe oraz uprawnienia budowlane6
Inspektor nadzoru inwestorskiego X-XV do 53) wyższe oraz uprawnienia budowlane5
3Operator budowli piętrzących (jazu, pompowni itp.) VI-XI -- zasadnicze zawodowe i odpowiednie uprawnienia 3
Operator maszyn budowlanych lub melioracyjnych VII-XI -- zasadnicze zawodowe i odpowiednie uprawnienia 2
Konserwator budowli i urządzeń wodnomelioracyjnych VII-X -- zasadnicze zawodowe 1
4Kierownik statku kategorii III X-XIII do 2 średnie zawodowe 6
5Mechanik maszyn na statku VIII-XI -- zasadnicze zawodowe 6
Stermotorzysta VII-X -- odpowiednie wyszkolenie w zawodzie1
6Bosman, sternik VI-IX --według odrębnych przepisów
Starszy marynarz V-VII --
Marynarz IV-VI --
1F. Wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych do 6 wyższe odpowiedniej specjalności 7
Kierownik rejonowego oddziału XIV-XVI
Geodeta specjalista urządzeń terenów rolnych --
2Geodeta specjalista pomiarów szczegółowych

Gleboznawca specjalista klasyfikacji gruntów i kartografii gleb

XIII-XV -- wyższe odpowiedniej specjalności 7
Starszy geodeta urządzeń terenów rolnych 6
3Starszy geodeta 6
Starszy gleboznawca - 6
Starszy projektant urządzeń terenów rolnych XII-XIV -- wyższe odpowiedniej specjalności7
Geodeta urządzeń terenów rolnych średnie zawodowe 6
4Geodeta średnie zawodowe 5
Gleboznawca wyższe 5
Projektant urządzeń terenów rolnych XI-XIII -- wyższe 6
Poligraf specjalista reprodukcji map i dokumentacji średnie zawodowe 6
5Asystent projektanta urządzeń terenów rolnych wyższe 2
Fototechnik specjalista reprodukcji map i dokumentacji X-XII -- średnie zawodowe 6
Starszy poligraf średnie zawodowe 5
Starszy asystent geodety średnie zawodowe 2
6Starszy fototechnik średnie zawodowe 4
Poligraf IX-XI -- średnie zawodowe 3
Straszy kreślarz średnie 3
7Asystent geodety średnie zawodowe 1
Fototechnik VIII-X -- 3
Kreślarz średnie 2
8Starszy pomiarowy VI-IX -- 2
Młodszy fototechnik VI-VIII -- umiejętność wykonywania zawodu 1
Pomiarowy V-VII -- --
9Pomoc techniczna geodety VI-VII -- średnie --
G. Terenowych zespołach usług projektowych XIV-XVI -- wyższe 7
Starszy inspektor fachowego poradnictwa
Inspektor fachowego poradnictwa XI-XIII -- średnie zawodowe 7
Stanowiska transportu i obsługi:
1Kierowca autobusu X-XI --według odrębnych przepisów
Kierowca samochodu ciężarowego VIII-X --
Kierowca samochodu dostawczego VII-IX --
Kierowca samochodu osobowego VI-VIII --
2Starszy rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromechanik, stolarz, murarz, spawacz, tokarz, dekarz, mechanik warsztatowy itp.) VII-XI -- średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza3
3Konserwator aparatury laboratoryjnej IX-XI -- średnie zawodowe i uprawnienia specjalisty-

czne

3
4Operator ciągników i maszyn rolniczychVII-X -- odpowiednie uprawnienia
5Rolnik hodowca VII-X -- zasadnicze zawodowe --
Robotnik szklarniowy VI-X -- zasadnicze zawodowe --
6Konserwator urządzeń i instalacji VI-X -- zasadnicze zawodowe i uprawnienia specjalisty-

czne

2
7Szef kuchni VIII-IX do 2 średnie zawodowe lub zasadnicze i tytuł mistrza4
Kucharz, intendent - zaopatrzeniowiecIV-VI -- zasadnicze zawodowe 1
8Starszy introligator VIII-IX -- zasadnicze zawodowe 3
Introligator VII-VIII -- zasadnicze zawodowe --
9Palacz c.o. V-IX -- podstawowe i odpowiednie wyszkolenie--
Operator urządzeń powielających V-VIII --umiejętność wykonywania prac
Robotnik budowlany V-VIII --
Robotnik gospodarczy, wozak IV-VII --
10 Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, ślusarz, malarz, murarz, spawacz, tokarz, rymarz, monter, mechanik warsztatowy itp. )V-IX -- zasadnicze zawodowe lub odpowiednie wyszkolenie w zawodzie--
11Robotnik polowy IV-V -- umiejętność wykonywania prac--
12Sprzątaczka laboratoryjna IV-VI -- podstawowe --
Portier - szatniarz, dozorcaIII-V -- podstawowe --
Sprzątaczka III-IV -- umiejętność wykonywania prac --
Goniec II-IV -- --
1) Kategoria XXI dotyczy dyrektora: Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

2) Kategoria XX dotyczy zastępców dyrektorów i głównych księgowych zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w przypisie 1.

3) Starszemu inspektorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego dodatek funkcyjny przysługuje tylko na czas wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  12 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKU ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ ORAZ USTALANIA OKRESÓW ZATRUDNIENIA UPRAWNIAJĄCYCH DO TEGO DODATKU

1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.

3. W wypadku gdy praca w jednostce, o której mowa w § 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku w danej jednostce, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej jego stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

6. (skreślony).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ZA PRACĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH ORAZ WYKAZ PRAC SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 250C lub poniżej 100C,

4) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub w bezpośrednim kontakcie z wodą,

5) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, np. spawanie, hartowanie,

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,

7) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

8) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych,

2. Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

3) w warunkach narażenia na hałas,

4) w obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu wynikającym z procesu technologicznego,

5) w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji, np. używanie ręcznych narzędzi pneumatycznych,

6) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała,

7) w warunkach narażenia na działanie hormonów i antybiotyków powodujących zaburzenia czynności fizjologicznych organizmu oraz innych czynników o analogicznym jak te hormony i antybiotyki działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez Instytut Medycyny Pracy.

3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

2) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300,000 MHz w strefie zagrożenia.

4. Do trzeciego stopnia zalicza się szczególnie niebezpieczne prace:

1) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m,

2) związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem i transportowaniem gazów i materiałów wybuchowych,

3) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp, których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia,

4) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,

5) związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz ich transportem,

6) w kontakcie z materiałem zakaźnym albo chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami,

7) w kontakcie z ludźmi chorymi psychicznie lub upośledzonymi w znacznym stopniu,

8) w kontakcie ze skazanymi, zatrudnionymi w przywięziennych zakładach pracy,

9) pod ziemią lub pod wodą,

10) z azotem ciekłym.

5. Do czwartego stopnia szkodliwości dla zdrowia zalicza się prace wykonane z benzydyną, alfa i beta naftyloaminą, chlorkiem winylu oraz innymi czynnikami o analogicznym jak te substancje działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez Instytut Medycyny Pracy.

6. Prace określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 6 oraz w ust. 2 pkt 1-3 i 5 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, określone w odrębnych przepisach, lub inne obowiązujące normy higienicznosanitarne.

7. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 6, dokonywane są przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.

8. W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych lub niebezpiecznych stosuje się tylko jeden dodatek o najwyższej stawce.

9. Dodatki nie stanowią podstawy do obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz premii.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 ZASADY WYNAGRADZANIA ZA DYŻURY ZAKŁADOWE ORAZ ZA GOTOWOŚĆ DO PRACY

1. Za pełnienie dyżurów zakładowych pracownikowi przysługuje oddzielne wynagrodzenie za każdą godzinę dyżuru w wysokości godzinowej stawki osobistego zaszeregowania powiększone:

- o 50% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika - za dyżury w dni robocze,

- o 100% tego wynagrodzenia - za dyżury w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).

2. Za pozostawanie poza zakładem pracy w gotowości do pracy umożliwiającej wezwanie pracownika do zakładu w wypadkach nie cierpiących zwłoki przysługuje pracownikowi oddzielne wynagrodzenie za każdą godzinę pozostawania w gotowości do pracy w wysokości 25% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania. Za czas efektywnie wykonywanej pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie jak za pełnienie dyżuru zakładowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  13 ZASADY AKORDOWEGO SYSTEMU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH BIUR GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH

1. Zasady akordowego systemu wynagradzania mogą być stosowane w przypadkach wykonywania czynności produkcyjnych, dla których ustalone są normy pracy.

2. Wynagrodzenie za pracę ustala się na podstawie liczby prawidłowo wykonanych i odebranych jednostek oraz norm pracy i stawek godzinowych wynagrodzenia zasadniczego wynikających z kategorii zaszeregowania roboty.

3. Zasady oceniania pracy oraz system dokumentowania postępu robót i ich kontroli ustala dyrektor wojewódzkiego biura we współdziałaniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

4. W akordzie zespołowym podstawą określania akordowego wynagrodzenia indywidualnego każdego członka zespołu jest wynagrodzenie akordowe wynikające z normy czasu dla całego zespołu i stawek godzinowych wynagrodzenia zasadniczego członków tego zespołu. Szczegółowe zasady rozliczania wynagrodzenia ustala dyrektor wojewódzkiego biura.

5. W akordzie zespołowym praca powinna być wykonana przez taki zespół pracowników i przy takim udziale pracy członków zespołu, który w konkretnych warunkach pozwala na uzyskanie najlepszych wyników techniczno-ekonomicznych.

6. W przypadkach gdy w akordzie zespołowym praca została wykonana przez zespół w większym lub mniejszym składzie liczbowym niż to przewidziano w normach pracy, wynagrodzenie akordowe ogółem nie ulega zmianie i stanowi podstawę do określenia akordowych wynagrodzeń każdego członka zespołu.

7. Przy pracy w pełnym składzie zespołu i czasie odpowiadającym normie pracy podział wynagrodzenia pomiędzy członków zespołu powinien być zgodny z podziałem wynikającym z ust. 4.

8. Na poczet wynagrodzenia akordowego za jednostkę określoną w normie pracy wypłaca się zaliczki płatne z dołu w wysokości nie przekraczającej 95% należności wynikającej z procentowego zaawansowania roboty. Suma zaliczek nie może przekraczać 90% wynagrodzenia należnego pracownikowi (zespołowi pracowników) za wykonaną robotę. 100% należności wypłaca się za prace wykonane prawidłowo, tj. nie zawierające wad i usterek po odbiorze roboty. Tryb odbioru ustala dyrektor wojewódzkiego biura. Przy rozliczeniu całkowitego wynagrodzenia uwzględnia się w całości wszystkie wypłacone zaliczki i wypłaca kwoty wynikające z powstałych różnic. Wypłaty wynagrodzenia akordowego i zaliczek na poczet wynagrodzenia następują w terminach ustalonych dla wypłaty wynagrodzeń.

9. Pracownik, którego wynagrodzenie akordowe jest za okres rozliczeniowy, nie krótszy jednak od miesiąca, niższe z przyczyn od niego niezależnych od wynagrodzenia obliczonego według stawki płac jego osobistego zaszeregowania, otrzymuje w takim przypadku wynagrodzenie zasadnicze przysługujące mu w tym okresie.

10. Wysokość wypłaconych zaliczek na poczet wynagrodzenia przysługującego za daną robotę oblicza się narastająco, tj. różnice, o których mowa w ust. 9, podlegają jako nadpłaty rozliczeniu z nadwyżki uzyskanej w następnych okresach rozliczeniowych dotyczących danej roboty.

11. W przypadku gdy umowa o pracę zostanie zawarta lub rozwiązana po rozpoczęciu lub przed zakończeniem miesiąca kalendarzowego, postanowienia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio, obliczając wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

12. Za czas przewidziany na przejazdy, związane z wykonywaniem pracy na obiekcie, oraz za inne czynności organizacyjno-likwidacyjne, z wyjątkiem czynności wymienionych w ust. 13, pracownik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia. Czas ten jest wkalkulowany w normy pracy.

13. Za czas zużyty na przejazdy z wojewódzkiego biura do obiektu i z powrotem lub z jednego obiektu do następnego, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jedynie wówczas, gdy na skutek podróży służbowej przepracował on mniej godzin niż przewidziano na dany dzień w zakładowym regulaminie pracy. W tych przypadkach pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas zużyty na podróże, obliczone odpowiednio do straconego czasu pracy według stawki osobistego zaszeregowania, jednak w wysokości nie większej od przypadającej za czas pracy określony na dany dzień.

1 § 1 pkt 1 lit. c) skreślona przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 1 marca 1996 r. (M.P.96.16.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 stycznia 1996 r.
2 § 1 pkt 1 lit. h) skreślona przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 1 marca 1996 r. (M.P.96.16.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lutego 1996 r.
3 § 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 maja 1993 r. (M.P.93.28.299) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1993 r.
4 § 4 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.434) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.
5 § 4 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.434) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.
6 § 4 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.434) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.
7 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.434) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.
8 § 5a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 października 1995 r. (M.P.95.54.594) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.
9 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 lutego 1994 r. (M.P.94.12.101) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
10 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 maja 1993 r. (M.P.93.28.299) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 lutego 1994 r. (M.P.94.12.101) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r., z tym że tabela II wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 21 października 1994 r. (M.P.94.58.498) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 2 zarządzenia z dnia 18 stycznia 1995 r. (M.P.95.4.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.434) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 października 1995 r. (M.P.95.54.594) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.

11 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 28 maja 1993 r. (M.P.93.28.299) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 marca 1996 r. (M.P.96.16.214) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 1996 r.

12 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 8 lutego 1994 r. (M.P.94.12.101) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.434) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

13 Załącznik nr 7 dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 14 lipca 1995 r. (M.P.95.36.434) zmieniajacego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.