Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1985.1.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1985 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 stycznia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) oraz § 7 uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 5, poz. 28) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 1982 r. w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych (Monitor Polski Nr 15, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na życzenie posiadacza bonu rewaloryzacyjnego Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności mogą za pobraniem opłaty nadać tym bonom charakter bonów imiennych umiejscowionych. Do bonów, o których mowa, stosuje się odpowiednio przepisy o imiennych umiejscowionych książeczkach oszczędnościowych oraz o bonach rewaloryzacyjnych.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W razie utraty bon rewaloryzacyjny nie podlega umorzeniu, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 2.",

2)
w § 3:
a)
w ust. 1 wyrazy: "do dnia 31 stycznia 1985 r." zastępuje się wyrazami: "do dnia 31 stycznia 1988 r.",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od dnia 1 lutego 1985 r. oprocentowaniu podlega wartość nominalna bonu wraz z odsetkami obliczonymi do dnia 31 stycznia 1985 r., tj. wartość określona na odwrotnej stronie każdego bonu. Odsetki obliczane są za pełne okresy roczne utrzymania bonu, liczone od dnia 1 lutego 1985 r.",

c)
w ust. 4 wyrazy: "od dnia 1 lutego 1985 r." zastępuje się wyrazami: "od dnia 1 lutego 1988 r.",
3)
w § 5:
a)
w ust. 2 po wyrazach: "i upoważnione agencje" dodaje się wyraz: "upoważnione",
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Realizacja bonów, o których mowa w § 2 ust. 2, może nastąpić w Narodowym Banku Polskim - powszechnej kasie oszczędności, która nadała bonowi charakter bonu imiennego".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1985 r.