Jednorazowa rewaloryzacja wkładów oszczędnościowych.

Monitor Polski

M.P.1982.5.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.

UCHWAŁA Nr 27
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 1982 r.
w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Kwoty wkładów oszczędnościowych ludności, zgromadzone na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 stycznia 1982 r., podlegają jednorazowej rewaloryzacji, z wyjątkiem:
1)
wkładów na mieszkaniowych i budowlanych książeczkach oszczędnościowych, objętych premią gwarancyjną,
2)
wkładów na specjalnych rachunkach w bankach spółdzielczych, na których gromadzone są środki z tytułu dostaw produktów rolnych, objętych gwarancją wartości,
3)
wkładów na rachunkach bieżących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także wkładów na rachunkach bieżących organizacji politycznych, związkowych i społecznych.
Stopa rewaloryzacji wynosi 20%.
1.
Banki będą dokonywać rewaloryzacji w okresie od dnia 1 września 1982 r. do końca 1983 r.
2.
Warunkiem dokonania rewaloryzacji będzie przedłożenie w banku ważnej książeczki oszczędnościowej lub bonu oszczędnościowego.
3.
Wkładca zachowuje możliwość swobodnego dysponowania wkładem, z tym jednak że likwidacja książeczki oszczędnościowej lub bonu przed dniem 1 września 1982 r. pozbawia wkładcę prawa do rewaloryzacji wkładu.
1.
Wypłata kwoty rewaloryzacji następuje w formie trzyletnich depozytowych bonów rewaloryzacyjnych wystawionych dnia 1 lutego 1982 r. Wartości nominalne bonów wynoszą: 100 zł, 500 zł, 1.000 zł, 5.000 zł i 10.000 zł.
2.
Bony, o których mowa w ust. 1, oprocentowane są według stopy 15% w stosunku rocznym.
3.
Termin realizacji bonów rewaloryzacyjnych rozpoczyna się w dniu 1 lutego 1985 r.
4.
Rewaloryzacja premiowych bonów oszczędnościowych nastąpi w formie dodatkowego losowania premii w 1982 r. Wypłata wylosowanych premii zostanie dokonana w bonach rewaloryzacyjnych.
Przy dokonywaniu rewaloryzacji stosuje się zasadę zaokrąglania kwot do pełnych 100 zł w ten sposób, że jeżeli końcówka kwoty rewaloryzacji wynosi od 50 zł do 100 zł, wydawany jest na nią bon o wartości 100 zł, a jeżeli końcówka kwoty rewaloryzacji wynosi mniej niż 50 zł - bon na nią nie będzie wydawany.
Wydatki z tytułu rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych obciążają budżet Państwa, a ich rozliczenie nastąpi w 1985 r.
Prezes Narodowego Banku Polskiego określi szczegółowe zasady dokonywania rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych oraz tryb realizacji bonów rewaloryzacyjnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.