Wprowadzenie oraz tryb realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1982.15.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1990 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 3 czerwca 1982 r.
w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1975 r. Nr 20, poz. 108 i z 1981 r. Nr 17, poz. 82) i § 7 uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 5, poz. 28) zarządza się, co następuje:
Narodowy Bank Polski wprowadza z dniem 1 września 1982 r. depozytowe bony rewaloryzacyjne na okres 3-letni z datą wydania 1 lutego 1982 r., zwane dalej "bonami rewaloryzacyjnymi".
1.
Bon rewaloryzacyjny jest dokumentem na okaziciela, stanowiącym dowód posiadania wkładu oszczędnościowego powstałego w wyniku zrewaloryzowania innego wkładu oszczędnościowego, zgodnie z przepisami uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 5, poz. 28).
2. 1
Na życzenie posiadacza bonu rewaloryzacyjnego Narodowy Bank Polski - powszechne kasy oszczędności mogą za pobraniem opłaty nadać tym bonom charakter bonów imiennych umiejscowionych. Do bonów, o których mowa, stosuje się odpowiednio przepisy o imiennych umiejscowionych książeczkach oszczędnościowych oraz o bonach rewaloryzacyjnych.
3. 2
W razie utraty bon rewaloryzacyjny nie podlega umorzeniu, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 2.
 
1.
Oprocentowanie bonów rewaloryzacyjnych:
1) 4
wynosi 112% za okres od 1 lutego 1989 r. do 31 stycznia 1990 r., jeżeli wkład został utrzymany w tym okresie,
2)
ustala się w wysokości należnej na dzień 1 stycznia 1989 r., jeżeli wkład został podjęty przed upływem terminu określonego w pkt 1.
2.
Oprocentowaniu podlega wartość nominalna bonu wraz z odsetkami należnymi za pełne okresy 12-miesięczne utrzymania bonu, tj. do dnia 31 stycznia 1989 r.
3.
Po upływie 10 lat od dnia 1 lutego 1990 r. bon rewaloryzacyjny traci ważność.
Bony rewaloryzacyjne będą wydawane przez powszechne kasy oszczędności, ich ekspozytury i upoważnione agencje, oddziały operacyjne oraz upoważnione urzędy pocztowo-telekomunikacyjne na podstawie dokumentów, sporządzonych przez Narodowy Bank Polski, właścicielom wkładów oszczędnościowych złożonych w powszechnych kasach oszczędności oraz przez banki spółdzielcze właścicielom wkładów oszczędnościowych złożonych w bankach spółdzielczych.
1.
Od dnia 1 lutego 1985 r. bon rewaloryzacyjny może być zrealizowany przez zamianę na inny bon oszczędnościowy, dopisanie do rachunku bankowego lub wypłatę w gotówce jego wartości.
2. 5
Rewaloryzacji bonu rewaloryzacyjnego dokonują powszechne kasy oszczędności, ich ekspozytury i upoważnione agencje, upoważnione oddziały operacyjne i upoważnione urzędy pocztowo-telekomunikacyjne oraz banki spółdzielcze właściwe dla poszczególnych wkładów oszczędnościowych.
3. 6
Realizacja bonów, o których mowa w § 2 ust. 2, może nastąpić w Narodowym Banku Polskim - powszechnej kasie oszczędności, która nadała bonowi charakter bonu imiennego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 10 stycznia 1985 r. (M.P.85.1.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1985 r.
2 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 10 stycznia 1985 r. (M.P.85.1.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1985 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 stycznia 1989 r. (M.P.89.2.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1989 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 stycznia 1990 r. (M.P.90.4.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1990 r.
5 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 10 stycznia 1985 r. (M.P.85.1.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1985 r.
6 § 5 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 10 stycznia 1985 r. (M.P.85.1.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1985 r.