Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1990.4.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1990 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 25 stycznia 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

Na podstawie § 7 uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 5, poz. 28) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 1982 r. w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych (Monitor Polski Nr 15, poz. 121, z 1985 r. Nr 1, poz. 8, z 1988 r. Nr 3, poz. 30 i z 1989 r. Nr 2, poz. 16) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "66%" zastępuje się wyrazami "112%".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie za okres od dnia 1 lutego 1989 r. do dnia 31 stycznia 1990 r., jeżeli wkład został utrzymany w tym okresie.