Zm.: zarządzenie w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.

Monitor Polski

M.P.1994.33.264

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 czerwca 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.

Na podstawie art. 136 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych (Monitor Polski Nr 26, poz. 201) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezesi sądów, zakłady pracy, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, a także co najmniej 25 obywateli, zgłaszają radom gmin kandydatów lub listy kandydatów na ławników do sądu rejonowego i wojewódzkiego.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.