Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.

Monitor Polski

M.P.1990.26.201

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 czerwca 1990 r.
w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.

Na podstawie art. 136 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
1. 1
Prezesi sądów, zakłady pracy, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, a także co najmniej 25 obywateli, zgłaszają radom gmin kandydatów lub listy kandydatów na ławników do sądu rejonowego i wojewódzkiego.
2.
Zgłoszenie kandydatów na ławników pochodzące od związków zawodowych powinno zawierać wskazanie, którzy spośród nich proponowani są do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji, związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania działalnością. W zgłoszeniu należy podać nazwę i numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub związek zawodowy zostały zarejestrowane.
1.
Zgłoszenie kandydatów na ławników przez obywateli musi być podpisane przez co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałych na terenie gminy.
2.
Obywatel podpisujący zgłoszenie podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania.
3.
Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia kandydata są trzy pierwsze osoby, które podpisały jego zgłoszenie.
1.
Zgłaszając kandydata na ławnika, należy podać jego imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnienia oraz wskazać okres zamieszkiwania i zatrudnienia na obszarze gminy, w której kandyduje.
2.
Kandydat powinien swym podpisem potwierdzić zgodę na kandydowanie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 10 czerwca 1994 r. (M.P.94.33.264) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1994 r.