§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.

Monitor Polski

M.P.1994.33.264

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1994 r.
§  1.
W zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych (Monitor Polski Nr 26, poz. 201) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezesi sądów, zakłady pracy, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, a także co najmniej 25 obywateli, zgłaszają radom gmin kandydatów lub listy kandydatów na ławników do sądu rejonowego i wojewódzkiego.".