Zm.: zarządzenie w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1979.4.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 lutego 1979 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 4 ust. 1 uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych (Monitor Polski z 1976 r. Nr 35, poz. 151 i z 1977 r. Nr 17, poz. 96) zarządza się, co następuje:
W § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 1976 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych (Monitor Polski Nr 38, poz. 172) skreśla się pkt 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.