Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych. - M.P.1976.35.151 - OpenLEX

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1976.35.151

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1979 r.

UCHWAŁA Nr 172
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 sierpnia 1976 r.
w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Oddziały specjalistyczne Narodowego Banku Polskiego - powszechne kasy oszczędności oraz banki spółdzielcze płacą ludności od wkładów oszczędnościowych odsetki w następującej wysokości w stosunku rocznym:
1)
od wkładów, na które wystawiono książeczki oszczędnościowe (dowody oszczędnościowe):
a)
płatnych na każde żądanie 3,0%,
b)
terminowych 12-miesięcznych
-
imiennych 4,5%,
-
na okaziciela 3,5%,
c)
terminowych 24-miesięcznych imiennych 5,5%,
d) 1
terminowych 36-miesięcznych imiennych 6,3%,
e)
systematycznego oszczędzania, gromadzonych przez okresy 5-letnie 6,3%,
f)
terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem 6,0%,
g)
z przeznaczeniem na udział w budownictwie mieszkaniowym, gromadzonych na książeczkach mieszkaniowych lub budowlanych 3,0%,
h)
z losowaniem premii pieniężnych 3,5%,
i)
z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych 4,0%,
j)
z losowaniem premii w postaci ciągników 4,0%,
2)
od wkładów na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych 3,0%,
3)
od wkładów w formie premiowych bonów oszczędnościowych 4,0%,
4)
od wkładów w formie oprocentowanych bonów oszczędnościowych 5,0%,
5) 2
od lokacyjnych wkładów oszczędnościowych 7%.
2.
Odsetki od wkładów oszczędnościowych z losowaniem premii pieniężnych lub rzeczowych są przeznaczone na fundusz premiowy i realizowane przez wkładców w postaci udziału w losowaniach premii.
1.
W razie niedotrzymania umowy o wkład terminowy, wkład systematycznego oszczędzania oraz terminowy wkład z dyskontem i wcześniejszego podjęcia wypłaty z książeczki oszczędnościowej (dowodu oszczędnościowego) wkładca otrzymuje obliczone w stosunku rocznym odsetki:
1)
w pierwszym roku 2,5%,
2)
w drugim roku 3,5%,
3)
w trzecim roku 4,0%,
4)
w czwartym roku 4,5%,
5)
w piątym roku 5,0%

od podjętej kwoty za czas od początku okresu do dnia wypłaty.

2.
W razie wykupu lokacyjnego bonu oszczędnościowego przed upływem 5 lat posiadacz bonu otrzymuje obliczone w stosunku rocznym odsetki:
1)
w pierwszym roku 3,0%,
2)
w drugim roku 4,0%,
3)
w trzecim i czwartym roku 4,5%,
4)
w piątym roku 5,0%

od wartości nominalnej bonu za czas od początku okresu do dnia wypłaty.

Powszechne kasy oszczędności płacą od środków pieniężnych na rachunkach bieżących osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej odsetki w wysokości 2% w stosunku rocznym.
1.
Banki prowadzące rachunki w walutach obcych płacą osobom fizycznym odsetki od wkładów według stawek określonych przez Ministra Finansów w granicach od 3% do 8% w stosunku rocznym.
2.
Minister Finansów może podwyższyć stawki odsetek, o których mowa w ust. 1, do 50% w razie pobrania ich w złotych lub w bonach towarowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Wysokość oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności nie wymienionych w uchwale określa Minister Finansów w wysokości do 7,0% w stosunku rocznym.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1973 r. w sprawie odsetek od środków pieniężnych ludności na rachunkach bankowych (Monitor Polski z 1974 r. Nr 1, poz. 2).
1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1976 r.
2.
Wkłady terminowe, wkłady systematycznego oszczędzania oraz terminowe wkłady z dyskontem, wniesione do dnia wejścia w życie uchwały, podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej w uchwale także za okres przed wejściem w życie uchwały, jeżeli koniec zadeklarowanego okresu oszczędzania przypada po dniu 31 sierpnia 1976 r.
3.
Wkłady w formie oprocentowanych bonów oszczędnościowych podlegają oprocentowaniu w wysokości wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 4 od dnia 1 stycznia 1977 r.
4.
Określone w uchwale zasady oprocentowania w razie wcześniejszego podjęcia wypłat z wkładów terminowych, wkładów systematycznego oszczędzania oraz terminowych wkładów z dyskontem stosuje się wyłącznie w razie wcześniejszego podjęcia wkładu po wejściu w życie uchwały.
1 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 143 z dnia 7 września 1979 r. (M.P.79.23.128) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1979 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 143 z dnia 7 września 1979 r. (M.P.79.23.128) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1979 r.
3 § 4a:

- dodany przez § 6 ust. 2 uchwały nr 98 z dnia 5 lipca 1977 r. w sprawie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych (M.P.77.17.96) z dniem 1 sierpnia 1977 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 143 z dnia 7 września 1979 r. (M.P.79.23.128) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1979 r.