Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 września 1976 r.
w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 4 ust. 1 uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 35, poz. 151) zarządza się, co następuje:
1.
Zezwala się krajowcom dewizowym osobom fizycznym na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych, zwanych dalej rachunkami "S".
2.
Rachunki "S" prowadzi się w jednej z ustalonych przez posiadacza rachunku walut następujących państw:
1)
Ludowej Republiki Bułgarii,
2)
Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej,
3)
Republiki Kuby,
4)
Mongolskiej Republiki Ludowej,
5)
Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
6)
Socjalistycznej Republiki Rumunii,
7)
Węgierskiej Republiki Ludowej,
8)
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

zwanych dalej "walutą rachunku".

3.
Rachunki "S" są prowadzone przez Narodowy Bank Polski oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A.
1.
Na rachunki "S" mogą być wpłacane waluty państw:
1)
wymienionych w § 1 ust. 2,
2)
Ludowej Republiki Albanii,
3) 1
(skreślony),
4)
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,
5)
Socjalistycznej Republiki Wietnamu.
2.
Wpłaty na rachunki "S" mogą pochodzić wyłącznie z następujących tytułów:
1)
honorariów, wynagrodzeń za prace i świadczenie usług, stypendiów, alimentów,
2)
z diet zaoszczędzonych w czasie służbowych podróży zagranicznych,
3)
odszkodowań, spadków, realizacji mienia,
4)
przelewów dokonanych przez innych posiadaczy rachunków "S",
5)
zwrotu walut podjętych z rachunku "S".
3.
Wpłaty, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonywane po udokumentowaniu tytułu pochodzenia waluty w sposób ustalony przez Narodowy Bank Polski.
1.
Z rachunku "S" posiadacz rachunku może podejmować w kraju wypłaty w walutach państw, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz w złotych.
2.
Posiadacz rachunku oraz członkowie jego najbliższej rodziny mogą podjęte z rachunku "S" waluty obce wywozić za granicę, z prawem wydatkowania na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą oraz na zakup towarów i usług.
3.
Bank prowadzący rachunek "S" potwierdza uprawnienia do wywozu za granicę walut obcych w formie umożliwiającej graniczną kontrolę dewizową.
4.
Z rachunku "S" mogą być dokonywane także przekazy do państw, o których mowa w § 2 ust. 1, na zlecenie posiadacza rachunku przebywającego w kraju lub czasowo za granicą na cele, o których mowa w ust. 2.
5.
Wypłaty z rachunków "S" mogą być dokonywane w gotówce lub w formie przelewów, przekazów albo w czekach.
1.
Przy wpłatach na rachunki "S" i wypłatach z tych rachunków, dokonywanych w innej walucie obcej niż waluta rachunku, oraz przy zamianie waluty rachunku przeliczenia następują zgodnie z zasadami ustalonymi przez Narodowy Bank Polski.
2.
Do wypłat z rachunku "S" w złotych stosuje się kursy podstawowe z dopłatą ustalone w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.
Wpłaty na rachunek "S" z innych tytułów niż wymienione w § 2 ust. 2 oraz wypłaty z tych rachunków na inne cele niż określone w zarządzeniu mogą być dokonywane po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia dewizowego.
1.
Wkłady na rachunkach "S" są oprocentowane w następującej wysokości w stosunku rocznym:
1)
płatne na każde żądanie - 3%,
2)
terminowe 12-miesięczne - 4,5%.
2.
Odsetki od wkładów na rachunkach "S" dolicza się w walucie rachunku.
3.
Odsetki od wkładów płatnych na każde żądanie dolicza się raz w roku w terminie ustalonym przez bank prowadzący rachunek, a od wkładów terminowych z upływem terminu wkładu.
4.
W razie niedotrzymania umowy o wkład terminowy i wcześniejszego podjęcia wkładu w całości lub w części cały wkład podlega oprocentowaniu w wysokości przewidzianej dla wkładów płatnych na każde żądanie.
5.
W razie podjęcia w całości lub w części wkładu terminowego po upływie okresu ustalonego w umowie wkład ten podlega do dnia wypłaty oprocentowaniu w wysokości przewidzianej dla wkładów terminowych.
W razie przejścia wkładu na rachunku "S" w drodze spadku lub zapisu na krajowca dewizowego osobę fizyczną może on rozporządzać tym wkładem wraz z odsetkami jak spadkodawca (zapisodawca). Rozporządzanie wkładem następuje po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku lub zapisu oraz zaświadczenia terenowego organu administracji państwowej stwierdzającego uiszczenie podatku od spadków i darowizn lub stwierdzającego, że podatek taki się nie należy.
W razie wyjazdu posiadacza rachunku "S" za granicę na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na pobyt stały, jak również w razie przejścia w drodze spadku lub zapisu wkładu na rachunku "S" na cudzoziemca dewizowego, rozporządzanie tym wkładem wraz z odsetkami wymaga uzyskania indywidualnego zezwolenia dewizowego.
Do członków najbliższej rodziny w rozumieniu zarządzenia zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, rodziców małżonka, zięciów, synowe, pasierbów oraz osoby przysposobione i przysposabiające.
Rachunki dewizowe dla osób fizycznych krajowców dewizowych otwarte przed dniem wejścia w życie zarządzenia prowadzi się na zasadach określonych w zarządzeniu.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie bankowych rachunków dewizowych dla osób fizycznych krajowców dewizowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 129).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 3 skreślony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 lutego 1979 r. (M.P.79.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 lutego 1979 r.