Zm.: zarządzenie w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.

Monitor Polski

M.P.1994.65.584

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW FINANSÓW I SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 grudnia 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 i z 1989 r. Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1984 r. w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn (Monitor Polski Nr 6, poz. 49) w § 7 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dokonywać wpłat pobranego podatku do dnia 20 każdego miesiąca, jeżeli chodzi o kwoty pobrane od dnia 1 do 15 tego miesiąca, oraz do 5 dnia następnego miesiąca, jeżeli chodzi o kwoty pobrane od dnia 16 do końca miesiąca,".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.