Art. 18. - [Płatnicy podatku] - Podatek od spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.596 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2024 r.
Art.  18.  [Płatnicy podatku]
1. 
Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:
1)
darowizny;
2)
umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;
3)
umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;
4)
umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.
2. 
Płatnicy są obowiązani:
1)
prowadzić rejestr podatku;
2)
pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, z zastrzeżeniem ust. 3;
3)
wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika wykonuje swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;
4)
(uchylony).
3. 
W przypadku określonym w art. 12 notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku.
4. 
(uchylony).
5. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku,
2)
zakres danych zawartych w deklaracji,
3)
(uchylony)

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego poboru podatku przez płatników oraz kompletności i wiarygodności informacji przekazywanych przez nich naczelnikowi urzędu skarbowego.