Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1971.41.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 6 lipca 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Na podstawie § 7 ust. 2a uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności (Monitor Polski z 1961 r. Nr 26, poz. 123, z 1968 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 1969 r. Nr 10, poz. 94) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie opłat za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki (Monitor Polski Nr 23, poz. 185) wprowadza się następujące zmiany:
a)
skreśla się pkt 1;
b)
dotychczasową treść pkt 2, 3, 4, 5 oznacza się jako ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4;
c)
w dotychczasowym pkt 5 wyrazy: "wymienionych w pkt 2, 3 i 4" zastępuje się wyrazami: "wymienionych w pkt 1, 2 i 3, z wyjątkiem określonych w ust. 2,";
d)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do muzeów (oddziałów muzeów) poświęconych czynowi zbrojnemu i martyrologii narodu polskiego oraz ruchowi rewolucyjnemu i przywódcom tego ruchu wstęp jest bezpłatny."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.