Opłaty za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1970.23.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 10 lipca 1970 r.
w sprawie opłat za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Na podstawie § 7 ust. 2a uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności (Monitor Polski z 1961 r. Nr 26, poz. 123, z 1968 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 1969 r. Nr 10, poz. 94) zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się następujące opłaty od osoby za jednorazowy wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki i ich oddziałów:
1)
do Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, Muzeum Zamkowego w Malborku i Muzeum Narodowego w Warszawie - Oddział w Wilanowie, Oddział w Łazienkach i Oddział w Nieborowie:
a)
opłata normalna 10 zł,
b)
opłata ulgowa 6 zł,
c)
opłata dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową 3 zł;
2)
do Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu (zbiory główne):
a)
opłata normalna 7 zł,
b)
opłata ulgowa 5 zł,
c)
opłata dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową 2 zł;
3)
do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz do muzeów okręgowych i muzeów wyłączonych spod opieki muzeów okręgowych:
a)
opłata normalna 6 zł,
b)
opłata ulgowa 4 zł,
c)
opłata dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową 2 zł;
4)
do pozostałych muzeów, do oddziałów muzeów wymienionych w pkt 1, 2 i 3, z wyjątkiem określonych w ust. 2 oraz do parku pałacowego w Wilanowie, w Nieborowie i ogrodu zimowego Muzeum - Zamek w Łańcucie:
a)
opłata normalna 4 zł,
b)
opłata ulgowa 2 zł,
c)
opłata dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową 1 zł.
2.
Do muzeów (oddziałów muzeów) poświęconych czynowi zbrojnemu i martyrologii narodu polskiego oraz ruchowi rewolucyjnemu i przywódcom tego ruchu wstęp jest bezpłatny.
1.
Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:
1)
młodzieży szkolnej i studentom,
2)
członkom Zjednoczonego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Inwalidów Wojennych PRL i Związku Ociemniałych Żołnierzy,
3)
pracownikom Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz organów do spraw kultury (oświaty i kultury) prezydiów rad narodowych,
4)
członkom Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
2.
Opłata ulgowa dla wycieczek szkolnych i grup żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową przysługuje wycieczce lub grupie zorganizowanej, liczącej co najmniej 10 osób.
Wstęp bezpłatny do muzeów przysługuje:
1)
posłom na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
członkom Rady Kultury i Sztuki przy Ministrze Kultury i Sztuki,
3)
osobom odznaczonym odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" lub odznaką "Za Opiekę nad Zabytkami",
4)
pracownikom muzeów,
5)
studentom oraz uczniom szkół resortu kultury i sztuki,
6)
członkom komisji kultury rad narodowych - do muzeów znajdujących się na terenie działania rady.
Opłata ulgowa albo wstęp bezpłatny przysługuje członkom międzynarodowych organizacji, korzystającym z takich uprawnień na terenie innych krajów. Wykaz tych organizacji ustali dyrektor Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki.
W jednym dniu w tygodniu wstęp do muzeów, o których mowa w zarządzeniu, jest bezpłatny. Dzień ten wyznacza dyrektor (kierownik) muzeum i podaje do wiadomości przez wywieszenie odpowiedniego ogłoszenia.
Oprócz biletów jednorazowych określonych w § 1 dyrektor (kierownik) muzeum może wprowadzić sprzedaż imiennych biletów abonamentowych, ważnych na dany rok kalendarzowy, za opłatą równą pięciokrotnej normalnej opłacie za jednorazowy wstęp do danego muzeum.
Wzory biletów wstępu do muzeów, tryb dystrybucji i kontroli ich zużycia, zostaną ustalone w drodze odrębnej instrukcji.
Tracą moc dotychczasowe przepisy w sprawach unormowanych w niniejszym zarządzeniu, a w szczególności zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki:
1)
z dnia 16 sierpnia 1952 r. w sprawie opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-75, poz. 1202 oraz z 1953 r. Nr A-100, poz. 1378),
2)
z dnia 31 października 1952 r. w sprawie zwolnienia Muzeum w Częstochowie od pobierania opłat wstępu (Monitor Polski Nr A-102, poz. 1578).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1970 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 lipca 1971 r. (M.P.71.41.262) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 1971 r.