§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

Monitor Polski

M.P.1971.41.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.
§  1.
W § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie opłat za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki (Monitor Polski Nr 23, poz. 185) wprowadza się następujące zmiany:
a)
skreśla się pkt 1;
b)
dotychczasową treść pkt 2, 3, 4, 5 oznacza się jako ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4;
c)
w dotychczasowym pkt 5 wyrazy: "wymienionych w pkt 2, 3 i 4" zastępuje się wyrazami: "wymienionych w pkt 1, 2 i 3, z wyjątkiem określonych w ust. 2,";
d)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do muzeów (oddziałów muzeów) poświęconych czynowi zbrojnemu i martyrologii narodu polskiego oraz ruchowi rewolucyjnemu i przywódcom tego ruchu wstęp jest bezpłatny."