Zm.: zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.1997.20.196

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 kwietnia 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6, art. 21 ust. 3, art. 24 ust. 2, art. 30 ust. 1 oraz art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) i w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 tej ustawy zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego (Monitor Polski Nr 9, poz. 117 i z 1996 r. Nr 37, poz. 362) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczna kwota w złotych
I410-510
II415-530
III420-550
IV425-570
V430-600
VI440-640
VII450-690
VIII460-750
IX470-820
X490-890
XI520-970
XII550-1.060
XIII580-1.160
XIV610-1.250
XV650-1.350
XVI690-1.470
XVII750-1.590
XVIII850-1.710
XIX950-1.850
XX1.050-1.990