Zm.: zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Monitor Polski

M.P.1963.68.341

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 16 kwietnia 1963 r.
zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje:
W "Instrukcji w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków", stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej (Monitor Polski z 1954 r. Nr 119, poz. 1678, z 1955 r. Nr 40, poz. 389 i z 1957 r. Nr 83, poz. 499) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. 1. Ogrzewanie budynków mieszkalnych, biurowców, hoteli, szkół, teatrów i kin w okresie od 15 października do 15 kwietnia może być rozpoczęte, jeśli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni jest niższa niż +10°C. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu dwóch kolejnych dni jest wyższa od +10°C.

2. Ogrzewanie budynków mieszkalnych, biurowców, hoteli, szkół, teatrów i kin w okresie od 16 kwietnia do 14 października może być rozpoczęte jedynie na podstawie decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej podjętej na wniosek właściwego prezydium wojewódzkiej rady narodowej, jeśli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu sześciu kolejnych dni jest niższa od +10°C. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu dwóch kolejnych dni jest wyższa od +10°C.

3. Ogrzewanie szpitali, sanatoriów, żłobków i dziecińców należy rozpocząć w każdym okresie, jeśli temperatura wewnętrzna tych budynków lub pomieszczeń jest niższa od +20°C. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura wewnętrzna, nawet przy minimalnym ogrzewaniu, przekracza +20°C.

4. Ogrzewanie garaży może mieć miejsce jedynie w okresie od 15 października do 15 kwietnia. Ogrzewanie to może być rozpoczęte, jeśli temperatura wewnętrzna garaży w ciągu trzech kolejnych dni jest niższa od +7°C. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura wewnętrzna w ciągu dwóch kolejnych dni przekracza +7°C.

5. Gospodarka opałem oraz podejmowanie decyzji o rozpoczęciu ogrzewania budynków i pomieszczeń powinny uwzględniać zasadę nie przekraczania limitów opału wyznaczonych na sezon ogrzewczy."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.