Obliczanie zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Monitor Polski

M.P.1954.119.1678

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1976 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 29 listopada 1954 r.
w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

W związku z uchwałą nr 576 Prezydium Rządu z dnia 19 sierpnia 1954 r. w sprawie wzmocnienia akcji oszczędności węgla w gospodarce narodowej oraz nawiązując do uchwały nr 105 Prezydium Rządu z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie obliczania paliwa do ogrzewania zarządza się, co następuje:
Ilości węgla i koksu przeznaczone do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej normuje instrukcja stanowiąca załacznik do zarządzenia.
Właściwi ministrowie zarządzą ścisłe stosowanie postanowień załączonej instrukcji oraz wydadzą szczegółowe objaśnienia co do wykonywania instrukcji w zakresie niezbędnym dla resortu.
1.
Upoważnia się Ministra Handlu Wewnętrznego do ustalenia w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach wyższych ilości węgla i koksu do ogrzewania budynków od wynikających z instrukcji, gdy:
1)
temperatury wewnętrzne pomieszczeń ze względów zdrowotnych lub z powodu specyficznego charakteru pracy zakładu np. domy małych dzieci, specjalne urządzenia telekomunikacyjne, powinny być wyższe od podanych w instrukcji lub gdy wymagają one stałego ogrzewania;
2)
nastąpiło wyjątkowe obniżenie temperatury zewnętrznej;
3)
powierzchnia ogrzewalna kotłów centralnego ogrzewania jest mniejsza od wynikającej z obliczeń strat ciepła dla danego budynku;
4)
budynek nie może być zaliczony do kategorii podanej w instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia (tabela nr 1).
2.
Wnioski o ustalenie wyższych ilości węgla i koksu powinny być uzasadnione. Do wniosku opartego na przepisie ust. 1 pkt 3 i 4 należy dołączyć protokół komisji, złożonej z fachowca-ogrzewnika, wyznaczonego przez Naczelną Organizację Techniczną - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa i Gazownictwa, przedstawiciela okręgowego przedsiębiorstwa handlu opałem, przedstawiciela administracji budynku i czynnika społecznego (komitet blokowy). Koszty opinii fachowca-ogrzewnika obciążają wnioskodawcę. Sposób sporządzenia protokołu komisji określa § 6 ust. 2 instrukcji.
Organy administracji państwowej oraz jednostki gospodarki uspołecznionej zorganizują i dopilnują przeprowadzenia instruktażu palaczy i osób odpowiedzialnych za ogrzewanie budynków i pomieszczeń w zakresie obliczania zużycia oraz racjonalnego wykorzystania węgla i koksu do ogrzewania.
Ministrowie: Handlu Wewnętrznego, Gospodarki Komunalnej, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Zdrowia określą normy zużycia węgla i koksu w urządzeniach ogrzewniczych, przeznaczonych dla innych celów gospodarczych, jak np. na kąpiele, pranie bielizny, przygotowanie strawy.
1.
Przepisy niniejszego zarządzenia należy stosować przy obliczaniu zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej również w resorcie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego. Zarządzenie nie dotyczy ogrzewania pomieszczeń specjalnych w tych resortach.
2.
Zarządzenie nie dotyczy resortu obrony narodowej.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 lutego 1951 r. w sprawie obliczania zużycia paliwa do ogrzewania (Monitor Polski Nr A-53, poz. 689).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

INSTRUKCJA W SPRAWIE OBLICZANIA ZUŻYCIA WĘGLA I KOKSU DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW

§ 1. 1. Ogrzewanie budynków w okresie zimowym ma na celu utrzymanie w pomieszczeniach temperatury umożliwiającej normalne wykorzystanie pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Wysokość temperatury, jaka powinna być utrzymana w pomieszczeniach w okresie ogrzewania, jest podana w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

2. Temperatury określone w tabeli nr 1 nie powinny być przekraczane.

3. Teren kraju dzieli się w oparciu o dane klimatyczne Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego na trzy strefy opałowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do instrukcji.

4. Sposób prowadzenia kotłów centralnego ogrzewania (c.o.) i ich wydajność w poszczególnych dniach okresu ogrzewania powinny być dostosowane do temperatury zewnętrznej.

§ 2.  2 (uchylony).

§ 3. 1. Całkowita ilość paliwa potrzebna do utrzymania ustalonych temperatur w pomieszczeniach budynków składa się:

1)
z zasadniczej ilości,
2)
z dodatków do zasadniczej ilości, uwzględniających czynniki wpływające na zwiększenie zużycia.

2. Zasadniczą ilość paliwa oblicza się według następującego wzoru:

B = V x K kg

w którym:

B - oznacza zasadniczą ilość paliwa w kg na sezon opałowy,

V - oznacza zewnętrzną kubaturę budynku w m3 bez poddasza i nie ogrzewanych piwnic,

K - oznacza współczynnik przeliczeniowy podany w tabeli nr 3, stanowiącej załącznik nr 3 do instrukcji.

3. Liczbowe wielkości "K", zawarte w tabeli nr 3, podane są według przeznaczenia budynku i strefy opałowej pomieszczeń użytkowanych przez jedną, dwie i trzy zmiany, przy przyjęciu pełnej sprawności cieplnej urządzeń ogrzewniczych oraz dla wartości opałowej węgla sortymentu groszek I i II oraz niesort lub koksu sortymentu groszek II i niesort (ca 5500 kcal/kg).

§ 4. Dodatkowe ilości paliwa wynoszą procentową część zasadniczej ilości paliwa, a mianowicie:

1)
dla budynków położonych na otwartej przestrzeni i wskutek tego narażonych silniej na działanie wiatrów:
a)
w miejscowościach nizinnych, śródlądowych - 10%,
b)
w miejscowościach górskich, podgórskich i nadmorskich - 20%;
2)
dla budynków nie otynkowanych i jednocześnie nie fugowanych - 10%;
3)
dla budynków nowowzniesionych, w pierwszym sezonie ogrzewniczym - 25%;
4)
dla budynków posiadających ogrzewanie parowe - 10%;
5)
dla budynków przeszklonych i galeriowców - 10%;
6)
dla budynków z muru pruskiego - 10%;
7)
dla baraków drewnianych - 35%.

§ 5. Całkowitą ilość paliwa oblicza się przez dodanie do zasadniczej ilości paliwa wszystkich przysługujących ilości dodatkowych.

§ 6. 1. Dla budynków, nie zaliczonych do kategorii podanych w tabeli nr 1 lub posiadających zbyt małą powierzchnię ogrzewalną kotłów c.o. w stosunku do obliczonych strat ciepła, ilość paliwa może być zwiększona na podstawie protokołu komisji, o której mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia.

2. Protokół komisji uzasadniający konieczność przyznania dodatkowych ilości węgla i koksu powinien zawierać:

1)
określenie właściwej temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
2)
obliczenie strat ciepła dla danego budynku dokonane w oparciu o normę PKN - B - 03406 - z czerwca 1952 r.;
3)
obliczenie zużycia paliwa przy uwzględnieniu:
a)
ilości dni ogrzewania dla danej miejscowości,
b)
średniej temperatury okresu ogrzewania,
c)
sprawności cieplnej instalacji,
d)
rzeczywistej wartości opałowej paliwa;
4)
wyniki wizji lokalnej zawierające:
a)
charakterystykę cieplną budynku,
b)
charakterystykę i stan techniczny kotłowni i instalacji c.o.,
c)
wyznaczenie średniej temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach przy prawidłowo dobranej wydajności cieplnej kotła c.o. do temperatury zewnętrznej.

§ 7. W przypadku gdy użytkownik budynku zużywa paliwo innego sortymentu niż określony w § 3 ust. 3 (węgiel sortymentu groszek I i II oraz niesort lub koks sortymentu groszek II i niesort) należy całkowitą ilość paliwa obliczoną na podstawie §§ 3, 4 i 5 przemnożyć przez współczynnik przeliczeniowy "X" podany w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik nr 4 do instrukcji. Np. użytkownik budynku zapotrzebował 150 tonn węgla sortymentu groszek II, a otrzymał miał węglowy (drobny V), wtedy powinien otrzymać w zamian - mnożąc ilość 150 tonn przez współczynnik 1,25 - 187,5 tonn węgla drobnego V.

§ 8. Przykłady obliczenia zużycia węgla i koksu podane są w załączniku nr 5 do instrukcji.

§ 9. Obliczenie niezbędnych ilości węgla i koksu użytkownicy budynków składają na kwestionariuszu, stanowiącym załącznik nr 6 do instrukcji.

§ 10. Plany zaopatrzenia budynków w paliwo powinny być zgodne z ilością paliwa obliczoną na podstawie zasad podanych w §§ 3 i 4.

§ 11. 1. Obliczenie, o którym mowa w § 7, powinno być sprawdzone przez właściwą jednostkę nadrzędną użytkownika.

2. Centralny Zarząd Handlu Opałem i podległe mu jednostki dokonują kontroli obliczeń potrzebnej ilości paliwa.

§ 12. 1. Dobowe i miesięczne ilości paliwa, zużytego do ogrzewania budynków, powinny być notowane w książce kontroli opału przez palacza c.o., a jeżeli chodzi o budynki mieszkalne - notowania tego może dokonywać upoważniony członek komitetu blokowego.

2. Jednostki nadrzędne użytkownika budynków mają obowiązek kontrolowania zużycia paliwa.

§ 13. Do obliczenia ilości zapotrzebowanego paliwa należy dołączyć odrębne stwierdzenie wielkości kubatur poszczególnych budynków:

1)
w budynkach mieszkalnych będących w administracji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - przez dyrektora właściwego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych;
2)
w budynkach mieszkalnych będących w administracji prywatnych właścicieli - przez komitet blokowy;
3)
w budynkach biurowych, użyteczności publicznej oraz mieszkalnych znajdujących się w administracji innych jednostek organizacyjnych - przez dyrektora danej jednostki organizacyjnej.

Załączniki do instrukcji

Załącznik nr 1.

TABELA Nr 1

ŚREDNIE TEMPERATURY WEWNĘTRZNE DLA RÓŻNYCH KATEGORII BUDYNKÓW

1. Budynki mieszkalne, hotele + 18°C

2. Biurowce +18°C

3. Szkoły +18°C

4. Szpitale, sanatoria +20°C

5. Żłobki, dziecińce +20°C

6. Teatry +18°C

7. Kina +15°C

8. Garaże +7°C

Uwagi: 1. Przez średnią temperaturę wewnętrzną należy rozumieć przeciętną temperaturę, panującą we wszystkich pomieszczeniach budynku danej kategorii.

2. Kategorie budynków nie wymienione w powyższej tabeli są uważane za nietypowe.

3. Zużycie paliwa dla nietypowych budynków może być ustalone komisyjnie z udziałem eksperta Naczelnej Organizacji Technicznej.

Załącznik nr 2.

PODZIAŁ NA STREFY OPAŁOWE

Strefa I.

1. M. st. Warszawa

Województwo białostockie:

2. powiat augustowski

3. " białostocki

4. " bielski

5. " ełcki

6. " gołdapski

7. " grajewski

8. " hajnowski

9. " kolneński

10. " łapski

11. " łomżyński

12. " moniecki

13. " olecki

14. " siemiatycki

15. " sokólski

16. " suwalski

17. " wysokomazowiecki

18. " zambrowski

19. m. Białystok

Województwo bydgoskie:

20. powiat brodnicki

21. " chojnicki

22. " grudziądzki

23. " rypiński

24. " sępoleński

25. " tucholski

26. " wąbrzeski

27. m. Grudziądz

Województwo gdańskie:

28. powiat kartuski

29. " kościerski

Województwo kieleckie:

30. powiat buski

31. " jędrzejowski

32. " kielecki

33. " konecki

34. " pińczowski

35. " włoszczowski

36. m. Kielce

37. " Skarżysko Kamienna

Województwo koszalińskie:

38. powiat bytowski

39. " człuchowski

40. " szczecinecki

41. " złotowski

Województwo krakowskie:

42. powiat nowosądecki

43. " nowotarski

44. " żywiecki

45. m. Nowy Sącz

46. " Zakopane

Województwo lubelskie:

47. powiat bialski

48. " biłgorajski

49. " chełmski

50. " hrubieszowski

51. " krasnystawski

52. " kraśnicki

53. " lubartowski

54. " lubelski

55. " łukowski

56. " opolsko-lubelski

57. " parczewski

58. " puławski

59. " radzyński

60. " tomaszowski

61. " włodawski

62. " zamojski

63. m. Chełm

64. " Lublin

65. " Zamość

Województwo olsztyńskie:

66. powiat bartoszycki

67. " braniewski

68. " działdowski

69. " giżycki

70. " iławecki

71. " kętrzyński

72. " lidzbarski

73. " morąski

74. " mrągowski

75. " nidzicki

76. " nowomiejski

77. " olsztyński

78. " ostródzki

79. " pasłęcki

80. " piski

81. " reszelski

82. " suski

83. " szczycieński

84. " węgorzewski

85. m. Olsztyn

Województwo rzeszowskie:

86. powiat brzozowski

87. " gorlicki

88. " jasielski

89. " krośnieński

90. " leski

91. " lubaczowski

92. " sanocki

93. " ustrzycki

94. " ciechanowski

95. " garwoliński

96. " makowski

97. " miejsko-uzdrowiskowy Otwock

98. " miński

99. " mławski

100. " powodworski

101. " ostrołęcki

102. " ostrowski

103. " płoński

104. " pułtuski

105. " przasnyski

106. " siedlecki

107. " sierpecki

108. " sokołowski

109. " węgrowski

110. " wołomiński

111. m. Siedlce

Województwo wrocławskie:

112. powiat bystrzycki

113. " jeleniogórski

114. " kamiennogórski

115. " kłodzki

116. " noworudzki

117. " wałbrzyski

118. m. Jelenia Góra

119. " Wałbrzych

Strefa II.

120. M. Łódź

Województwo bydgoskie:

121. powiat aleksandrowski

122. " bydgoski

123. " chełmiński

124. " inowrocławski

125. " lipnowski

126. " mogileński

127. " świecki

128. " szubiński

129. " toruński

130. " włocławski

131. " wyrzyski

132. " żniński

133. m. Bydgoszcz

134. " Inowrocław

135. " Toruń

136. " Włocławek

Województwo gdańskie:

137. powiat elbląski

138. " gdański

139. " kwidzyński

140. " lęborski

141. " malborski

142. " nowodworsko-gdański

143. " pucki

144. " starogardzki

145. " sztumski

146. " tczewski

147. " wejherowski

148. m. Elbląg

149. " Gdańsk

150. " Gdynia

151. " Sopot

152. " Tczew

Województwo kieleckie:

153. powiat iłżecki

154. " kozienicki

155. " opatowski

156. " opoczyński

157. " radomski

158. " sandomierski

159. " staszowski

160. " szydłowiecki

161. " zwoleński

162. m. Ostrowiec Świętokrzyski

163. " Radom

164. " Starachowice

Województwo koszalińskie:

165. powiat białogardzki

166. " drawski

167. " kołobrzeski

168. " koszaliński

169. " miastecki

170. " sławieński

171. " słupski

172. " świdwiński

173. " wałecki

174. m. Koszalin

175. " Słupsk

Województwo krakowskie:

176. powiat bocheński

177. " brzeski

178. " chrzanowski

179. " dąbrowski

180. " krakowski

181. " limanowski

182. " miechowski

183. " myślenicki

184. " olkuski

185. " oświęcimski

186. " proszowicki

187. " tarnowski

188. " wadowicki

189. m. Kraków

190. " Tarnów

Województwo łódzkie:

191. powiat brzeziński

192. " kutnowski

193. " łaski

194. " łęczycki

195. " łowicki

196. " łódzki

197. " piotrkowski

198. " radomszczański

199. " rawski

200. " sieradzki

201. " skierniewicki

202. " wieluński

203. " wieruszowski

204. m. Pabianice

205. " Piotrków Trybunalski

206. " Tomaszów Mazowiecki

207. " Zgierz

Województwo opolskie:

208. powiat głubczycki

209. " grodkowski

210. " kluczborski

211. " kozielski

212. " nyski

213. " oleski

214. " raciborski

215. " strzelecki

216. m. Nysa

217. " Racibórz

Województwo poznańskie:

218. powiat chodzieski

219. " czarnkowski

220. " gnieźnieński

221. " gostyński

222. " jarociński

223. " kaliski

224. " kępiński

225. " kolski

226. " koniński

227. " kościański

228. " krotoszyński

229. " leszczyński

230. " międzychodzki

231. " nowotomyski

232. " obornicki

233. " ostrowski

234. " ostrzeszowski

235. " pilski

236. " poznański

237. " rawicki

238. " szamotulski

239. " średzki

240. " śremski

241. " turecki

242. " wągrowiecki

243. " wolsztyński

244. " wrzesiński

245. m. Gniezno

246. " Kalisz

247. " Leszno

248. " Ostrów Wlkp.

249. " Piła

250. " Poznań

Województwo rzeszowskie:

251. powiat dębicki

252. " jarosławski

253. " kolbuszowski

254. " łańcucki

255. " mielecki

256. " niżański

257. " przemyski

258. " przeworski

259. " radymniański

260. " rzeszowski

261. " strzyżowski

262. " tarnobrzeski

263. m. Przemyśl

264. " Rzeszów

265. " Stalowa Wola

Województwo stalinogrodzkie:

266. powiat będziński

267. " bielski

268. " cieszyński

269. " częstochowski

270. " gliwicki

271. " kłobucki

272. " lubliniecki

273. " pszczyński

274. " rybnicki

275. " tarnogórski

276. " tyski

277. " wodzisławski

278. " zawierciański

279. m. Będzin

280. " Bielsko-Biała

281. " Bytom

282. " Bytom Nowy

283. " Cieszyn

284. " Chorzów

285. " Czeladź

286. " Częstochowa

287. " Dąbrowa Górnicza

288. " Gliwice

289. " Mysłowice

290. " Ruda

291. " Rybnik

292. " Stalinogród

293. " Sosnowiec

294. " Siemianowice Śląskie

295. " Szopienice

296. " Świętochłowice

297. " Zawiercie

298. " Zabrze

Województwo szczecińskie:

299. powiat chojeński

300. " choszczeński

301. " gryficki

302. " gryfiński

303. " goleniowski

304. " kamieński

305. " łobeski

306. " myśliborski

307. " nowogardzki

308. " pyrzycki

309. " stargardzki

310. " szczeciński

311. " woliński

312. m. Szczecin

Województwo warszawskie:

313. powiat gostyniński

314. " grodziskomazowiecki

315. " grójecki

316. " piaseczyński

317. " płocki

318. " pruszkowski

319. " sochaczewski

320. m. Płock

321. " Pruszków

322. " Żyrardów

Województwo wrocławskie:

323. powiat dzierżoniowski

324. " jaworski

325. " lubański

326. " lwówecki

327. " sycowski

328. " świdnicki

329. " ząbkowicki

330. " złotoryjski

331. m. Świdnica

Województwo zielonogórskie:

332. powiat gorzowski

333. " międzyrzecki

334. " strzelecki

335. " skwierzyński

336. " świebodziński

337. " sulechowski

338. " sulęciński

339. " wschowski

340. m. Gorzów Wlkp.

Strefa III.

Województwo opolskie:

341. powiat brzeski

342. " namysłowski

343. " niemodliński

344. " opolski

345. " prudnicki

346. m. Brzeg

347. " Opole

Województwo wrocławskie:

348. powiat bolesławiecki

349. " górowski

350. " legnicki

351. " lubiński

352. " milicki

353. " oleśnicki

354. " oławski

355. " strzeliński

356. " średzki

357. " trzebnicki

358. " wołowski

359. " wrocławski

360. " zgorzelecki

361. m. Legnica

362. " Wrocław

Województwo zielonogórskie:

363. powiat głogowski

364. " gubiński

365. " krośnieński

366. " lubski

367. " nowosolski

368. " rzepiński

369. " szprotawski

370. " zielonogórski

371. " żagański

372. " żarski

373. m. Głogów

374. " Zielona Góra

Załącznik nr 3.

TABELA Nr 3 WSPÓŁCZYNNIKÓW "K"

Przezna-Kubatura"K" dla centralnego ogrzewania"K" dla pieców
czeniebudynkustrefy opałowe według załącznika nr 2
budynkuw m3 doIIIIIIIIIIII
Budynki100011,410,29,514,212,711,8
mieszkalne200010,49,28,713,912,411,6
40009,28,37,713,211,811,0
60008,57,67,112,811,410,7
80007,97,16,612,511,110,4
100007,86,86,512,310,910,3
150007,56,56,111,810,59,8
200007,06,25,911,510,29,5
250006,86,15,811,310,19,4
300006,76,05,7---
400006,55,85,4---
500006,25,55,2---
Kina50002,92,62,47,06,25,6
70002,72,42,16,76,05,4
100002,62,32,16,45,75,2
150002,32,01,85,95,75,2
250002,21,91,7---
powyżej1,91,71,5---
Biurowce10004,84,34,09,58,67,9
i szkoły na20004,33,93,69,38,47,8
jedną40003,93,53,28,98,17,4
zmianę60003,63,23,08,67,87,1
80003,33,02,88,47,67,0
100003,22,92,78,27,46,8
150003,12,82,57,97,16,6
200002,92,62,47,76,96,4
250002,82,62,47,66,96,3
300002,82,52,3---
400002,72,42,2---
500002,62,42,2---
Biurowce10008,67,87,214,212,711,8
i szkoły na20007,87,16,513,912,411,6
dwie40007,06,35,813,211,811,0
zmiany60006,45,85,312,811,410,7
80006,05,45,012,511,110,4
100005,85,34,812,310,910,3
150005,55,04,611,810,59,8
200005,24,84,411,510,29,5
250005,14,74,311,310,19,4
300005,04,64,2---
400004,84,44,0---
500004,74,33,9---
Biurowce i100011,410,39,514,212,711,8
szkoły na200010,49,48,713,912,411,6
trzy40009,38,47,713,211,811,0
zmiany60008,57,77,112,811,410,7
80008,07,26,612,511,110,4
100007,77,06,512,310,910,3
150007,36,66,111,810,59,8
200007,06,35,811,510,29,5
250006,86,25,711,310,19,4
300006,76,15,6---
400006,55,85,4---
500006,25,65,2---
Szpitale100016,114,713,721,719,818,5
200014,913,612,620,118,317,0
400013,112,011,117,616,215,0
600012,111,010,216,314,813,7
800011,510,59,815,514,113,2
1000010,79,89,114,413,212,3
150009,68,88,213,011,911,1
200009,18,37,712,311,210,4
250008,57,87,211,510,59,7
300008,27,57,0---
400007,97,26,7---
500007,87,16,6---
Teatry40006,25,65,213,211,811,0
60005,75,14,712,811,410,7
80005,34,84,412,511,110,4
100005,24,74,312,310,910,3
150004,94,44,111,810,59,8
200004,74,13,9---
250004,64,13,8---
300004,54,03,7---
Żłobki i10006,76,15,713,712,511,6
dziecińce20006,25,75,312,511,410,6
czynne 40005,55,04,611,210,29,5
przez jedną60005,04,64,310,59,68,9
zmianę80004,84,44,110,39,48,7
100004,54,13,810,09,28,5
150004,03,73,49,68,88,1
200003,83,43,29,38,57,9
Żłobki i100011,911,010,316,014,814,0
dziecińce200011,210,29,515,113,712,8
czynne40009,99,08,313,412,211,2
przez dwie60009,18,37,712,211,110,4
zmiany80008,77,97,311,710,79,9
100008,17,46,810,910,09,2
150007,26,66,19,78,98,2
200006,86,25,89,28,47,8
Garaże100010,48,26,314,011,28,5
20008,06,34,810,08,56,5
30006,95,54,29,37,45,7
40006,14,83,78,26,55,0
50005,64,43,47,65,94,6
100004,73,72,8---
powyżej4,23,32,5---

Załącznik nr 4.

TABELA Nr 4 WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZELICZENIOWYCH "X" DLA RÓŻNYCH SORTYMENTÓW WĘGLA I KOKSU

Rodzaj Sortymenty paliwa
paliwakęsy kostkaorzech Iorzech IIgroszek Igroszek IImiałniesort
węgiel0,850,950,951,01,01,251,0
koks0,800,850,850,901,01,201,0

Załącznik nr 5.

PRZYKŁADY OBLICZENIA ZUŻYCIA PALIWA DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW.

I. Budynek mieszkalny położony w Siedlcach na otwartej przestrzeni, nie otynkowany, zbudowany w 1952 r., wyposażony w centralne ogrzewanie wodne, o kubaturze "V" = 14800 m3.
1)
Na podstawie wykazu (załącznik nr 2) określa się, że Siedlce leżą w I strefie.
2)
Z tabeli nr 3 odczytuje się współczynnik "K" dla budynku mieszkalnego, kubatury 15.000 m3, centralnego ogrzewania i I strefy K = 7,3.
3)
Podstawiając odczytaną wartość do wzoru otrzymujemy:

B = V x K = 14800 x 7,3 = 108000 kg/sezon opałowy = 108,0 tonn.

4)
Dodatki:
a)
na niekorzystne położenie 10%
b)
na nie otynkowane ściany 10%

_____

Razem dodatki: 20%

5)
Całkowita ilość paliwa wynosi:

Bc = B + 20%B = 108,0 + 21,6 = 129,6 tonn.

II. Budynek biurowy, położony w Łodzi w zabudowie zwartej, nie otynkowany, zbudowany w 1954 r., wyposażony w centralne ogrzewanie wodne, pracujący na 2 zmiany, o kubaturze "V" = 23500 m3.

1)
Na podstawie wykazu (załącznik nr 2) określa się, że Łódź leży w II strefie.
2)
Z tabeli nr 3 odczytuje się współczynnik "K" dla centralnego ogrzewania, II strefy, biurowca o pracy na dwie zmiany i kubaturze do 25000 m3 K = 4,7.
3)
Podstawiając odczytaną wartość do wzoru otrzymuje się:

B = V x K = 23500 x 4,7 = 110500 kg = 110,5 tonn.

4)
Dodatki:
a)
na suszenie budynku 25%
b)
na nie otynkowane ściany 10%

________

Razem dodatki: 35%

5)
Całkowita ilość paliwa wynosi:

Bc = B + 35%B = 110,5 + 38,7 = 149,2 tonn.

III. Szpital położony w Opolu, na otwartej przestrzeni, otynkowany, zbudowany w 1936 r., wyposażony w centralne ogrzewanie parowe, o kubaturze "V" = 26200 m3.

1)
Na podstawie wykazu (załącznik nr 2) określa się, że Opole leży w III strefie.
2)
Z tabeli nr 3 odczytuje się współczynnik "K" dla centralnego ogrzewania, III strefy i szpitala o kubaturze do 30000 m3 "K" = 7,0.
3)
Podstawiając odczytaną wartość do wzoru otrzymuje się:

B = V x K = 26200 x 7,0 = 183400 kg = 183,4 tonn.

4)
Dodatki:
a)
na niekorzystne położenie 20%
b)
na ogrzewanie parowe 10%

__________

Razem dodatki: 30%

5)
Całkowita ilość paliwa wynosi:

Bc = B + 30%B = 183,4 + 55,0 = 238,4 tonn.

IV. Szkoła położona w Rzeszowie, na otwartej przestrzeni, otynkowana, zbudowana w 1949 r., ogrzewana piecami akumulacyjnymi, czynna na dwie zmiany, o kubaturze "V" = 6500 m3.

1)
Na podstawie wykazu (załącznik nr 2) określa się, że Rzeszów leży w II strefie.
2)
Z tabeli nr 3 odczytuje się współczynnik "K" dla pieców, II strefy, szkoły o 2 zmianach i kubaturze do 8.000 m3.
3)
Podstawiając odczytaną wartość do wzoru otrzymuje się:

B = V x K = 6500 x 11,1 = 72200 kg = 72,2 tonn.

4)
Dodatki:

na niekorzystne położenie 10%

___________

Razem dodatki: 10%

5)
Całkowita ilość paliwa wynosi:

Bc = B + 10%B = 72,2 + 7,2 = 79,4 tonn.

V. Garaż, położony we Wrocławiu, w zabudowie zwartej, otynkowany, zbudowany w 1950 r., wyposażony w centralne ogrzewanie parowe, o kubaturze "V" = 2500 m3.

1)
Na podstawie wykazu (załącznik nr 2) określa się, że Wrocław leży w III strefie.
2)
Z tabeli nr 3 odczytuje się współczynnik "K" dla garaży o kubaturze do 3.000 m3 centralnego ogrzewania i III strefy "K" = 4,2.
3)
Podstawiając odczytaną wartość do wzoru

B = V x K = 2500 x 4,2 = 10500 kg = 10,5 tonn.

4)
Dodatki:

na centralne ogrzewanie parowe 10%

__________

Razem dodatki: 10%

5)
Całkowita ilość paliwa wynosi:

Bc = B + 10%B = 10,5 + 1,1 = 11,6 tonn.

Załącznik nr 6. 3

(Strona 1)Nr ..........................

(wpisuje okręgowe

przedsiębiorstwo handlu opałem)

KWESTIONARIUSZ DO OBLICZENIA ZUŻYCIA PALIWA DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW

1Nazwa jednostki........................................................

(podać w pełnym brzmieniu)

Dokładny adres.........................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, powiat, województwo)

Numer telefonu.........................

1aNazwa jednostki nadrzędnej.............................................

(podać w pełnym brzmieniu)

Jakiemu ministerstwu podlega...........................................

Dokładny adres.........................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, województwo)

Nr telefonu............................

2Strefa opałowa.........................................................
3Przeznaczenie budynku..................................................
4Opis położenia budynku.................................................

.......................................................................

(osłonięty, nie osłonięty, narożny itp.)

5Rodzaj ogrzewania......................................................

(centralne ogrzewanie parowe, wodne, piece akumulacyjne)

Typy kotłów centralnego ogrzewania.....................................

.......................................................................

Kotłownia jest lokalna - z dala czynna (niepotrzebne skreślić)

Ilość kotłów wodnych................parowych...........................

Rodzaj pieców akumulacyjnych...........................................

.......................................................................

Ilość pieców akumulacyjnych............................................

6Kubatura budynku.................m3
7Współczynnik "K"....................
8Zużycie paliwa na sezon opałowy B = V.K =................kg

(Strona 2)

9Data oddania budynku do użytkowania....................................
10Dodatki:

a) na osuszenie budynku.............................%

b) na nie otynkowane ściany.........................%

c) na niekorzystne położenie........................%

d) na centralne ogrzewanie parowe...................%

e) dla budynków przeszklonych.......................%

f) dla budynków z muru pruskiego....................%

g) dla baraków drewnianych..........................%

Dodatek specjalny - na urządzenia specjalne

według ekspertyzy rzeczoznawcy ogrzewnika

Naczelnej Organizacji Technicznej (np.

klimatyzacja itp)......................................%

Razem dodatki.......................%.............kg

11Całkowita ilość paliwa na sezon opałowy............kg

w tym rodzaj paliwa: węgiel........................kg

koks..........................kg

12Zapotrzebowanie paliwa na inne cele (przygotowywanie

posiłków, ciepłej wody itp.): węgiel..........kg

koks............kg

Uzasadnienie:.........................................................
Obliczenie sporządził Obliczenie sprawdził
13datanazwisko i imiępodpispieczęć jednostki sporządzającejpodpis dyrektoradatanazwisko i imiępieczęć jednostki nadzrzędnejpodpis dyrektora
Ilość węgla i koksu przydzielona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Handlu Opałem w .....

węgla...........tonn

a) w pierwszym rzucie

koksu...........tonn

węgla...........tonn

b) w drugim rzucie

koksu...........tonn

_______________________________________

węgla...........tonn

Razem: na rok opałowy

koksu...........tonn

.....................................................................................

(data, pieczęć okręgowego przedsiębiorstwa handlu opałem i podpis)

1 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1955 r. (M.P.55.40.389) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1955 r.
2 § 2 instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia uchylony przez § 5 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego (M.P.76.34.150) z dniem 17 sierpnia 1976 r.
3 Załącznik nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1955 r. (M.P.55.40.389) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 1955 r.