Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Monitor Polski

M.P.1988.29.257

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1988 r.

UCHWAŁA Nr 174
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1988 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie art. 208 ust. 5, art. 210, 212 i 213 ust. 1 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) oraz art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124 oraz z 1988 r. Nr 20, poz. 134), a także w związku z uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie powierzenia Rządowi pełnienia obowiązków (Monitor Polski Nr 26, poz. 228) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 159 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Monitor Polski Nr 20, poz. 170, z 1984 r. Nr 9, poz. 59, z 1985 r. Nr 15, poz. 112, z 1987 r. Nr 19, poz. 162 i z 1988 r. Nr 22, poz. 199) w § 4:
1)
w ust. 1 w pkt 1 kwotę "50.000 zł" zastępuje się kwotą "56.000 zł",
2)
w ust. 1a kwotę "55.000 zł" zastępuje się kwotą "60.000 zł".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1988 r.