Monitor Polski

M.P.1982.20.170

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

UCHWAŁA Nr 159
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 1982 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie art. 207 ust. 5, art. 209, 211 i 212 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113) oraz art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1981 r. Nr 6, poz. 23) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 1  
1. Przepisy uchwały stosuje się do zatrudnionych w szkołach wyższych:
1) pracowników naukowo-technicznych,
2) pracowników inżynieryjno-technicznych,
3) pracowników służby bibliotecznej i dokumentalistów służby informacji naukowej,
4) pracowników informatyki,
5) pracowników administracyjno-ekonomicznych,
6) pracowników obsługi,
7) robotników,

zwanych dalej "pracownikami".

2. Przepisy uchwały stosuje się również do pracowników wymienionych w ust. 1 pkt 5-7, zatrudnionych w międzyuczelnianych osiedlach i domach studenckich.
§  2. Przepisów uchwały nie stosuje się do:
1) pracowników hali maszyn,
2) funkcjonariuszy pożarnictwa,
3) pracowników straży przemysłowej,
4) pracowników transportu samochodowego,
5) pracowników wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo stołówek oraz bufetów studenckich,
6) pracowników wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo: zakładów remontowo-budowlanych, zakładów poligraficznych, placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych, zakładów doświadczalnych oraz międzyuczelnianych ośrodków obliczeniowych,
7) pracowników kotłowni centralnego ogrzewania i dozorców (gospodarzy) domów mieszkalnych,
8) 2 pracowników zatrudnionych w muzeach, klubach kultury, świetlicach oraz instruktorów studenckiego ruchu artystycznego.
§  3. 3 Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) nadzorujący szkoły wyższe w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu ze związkami zawodowymi mogą zastosować przepisy uchwały do pracowników, o których mowa w § 2 pkt 6 i 7.
§  4. 4  
1. Ustala się maksymalną stawkę:
1) miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 90.000 zł,
2) miesięcznego dodatku funkcyjnego dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w wysokości 35.000 zł,
3) wynagrodzenia zasadniczego dla robotników zatrudnionych w normalnym czasie pracy w wysokości 380 zł za godzinę pracy, a w odlewniach metali i kuźniach - w wysokości 450 zł za godzinę pracy; w razie stosowania skróconego czasu pracy, stawki te podlegają odpowiedniemu przeliczeniu.
2. Minister Edukacji Narodowej może przyznać dyrektorowi administracyjnemu zatrudnionemu w szkole wyższej, w której liczba pracowników i studentów przekracza łącznie 13.000 osób, wynagrodzenie zasadnicze wyższe od maksymalnej stawki określonej w ust. 1 pkt 1, w wysokości jednak nie wyższej niż 100.000 zł.
3. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu ze związkami zawodowymi ustala tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej oraz tabelę stawek dodatku funkcyjnego.
4. Upoważnia się właściwych ministrów nadzorujących szkoły wyższe do zastosowania tabel stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz odpowiednio tabeli dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 3, do pracowników szkół wyższych, do których są stosowane postanowienia układów zbiorowych pracy.";
§  5. Robotnikom, którzy dodatkowo organizują i kierują pracą brygady składającej się co najmniej z 5 osób łącznie z brygadzistą, przysługuje dodatek w wysokości do 15% płacy zasadniczej, wynikającej z osobistego zaszeregowania; wysokość dodatku określa kierownik jednostki organizacyjnej, któremu brygada podlega, w zależności od stopnia trudności i złożoności powierzonej mu pracy oraz związanej z tym odpowiedzialności za wyniki pracy brygady.
§  6.
1. 5 Pracownikom przysługuje dodatek za pracę w szkole wyższej, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat", wypłacany w okresach miesięcznych w wysokości wynoszącej po 5 latach 5% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. 6 Szczególne wypadki zaliczania okresów zatrudnienia innych niż praca w danej szkole do okresu, od którego zależy prawo do dodatku za wysługę lat, określa Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz związkami zawodowymi.
§  7. Przepisy § 6 stosuje się również do pracowników wynagradzanych według przepisów odrębnych lub układów zbiorowych pracy, jeżeli przepisy te lub układ zbiorowy pracy nie przewidują dodatku za wysługę lat.
§  8. 7  
1. W ramach posiadanych przez szkołę wyższą środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
2. Zasady podziału funduszu premiowego i przyznawania premii ustala regulamin premiowania zatwierdzony przez rektora szkoły wyższej po zasięgnięciu opinii senatu oraz po porozumieniu z działającą w szkole wyższej organizacją związkową.
§  8a. 8  
1. Do pracowników zatrudnionych w punktach sprzedaży lub usług może być, za zgodą właściwego ministra, stosowany prowizyjny system wynagradzania pracowników.
2. Stawkę prowizyjną (procent) od obrotu ustala rektor w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
3. Szczegółowe zasady stosowania systemu, o którym mowa w ust. 1 i 2, określi Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu ze związkami zawodowymi.
§  9.
1. Rektor szkoły wyższej może utworzyć - w ramach posiadanego przez szkołę wyższą funduszu płac - fundusz mistrza (kierownika komórki organizacyjnej nadzorującego bezpośrednio pracę robotników) z przeznaczeniem na premie za szczególne osiągnięcia robotników, w tym również robotników kierujących pracą brygady, zwany dalej "funduszem mistrza".
2. Fundusz mistrza nie może przekraczać 3% osobowego funduszu płac robotników, dla których jest przeznaczony.
3. 9 Zasady premiowania i tryb wypłacania premii z funduszu mistrza określa rektor szkoły wyższej na podstawie wytycznych wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
4. 10 (skreślony).
§  10. 11 Pracownikom przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Wykaz prac, których wykonywanie stanowi podstawę do przyznania dodatku, z oznaczeniem stopnia szkodliwości oraz wysokość dodatków i zasady ich wypłaty określa Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
§  10a. 12  
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na których jest niezbędne posługiwanie się językiem obcym, przysługuje dodatek za znajomość języków obcych w wysokości:
1) od 300 zł do 1.000 zł miesięcznie - za znajomość jednego języka obcego,
2) od 500 zł do 1.500 zł miesięcznie - za znajomość każdego następnego języka obcego.
2. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określi szczegółowe warunki przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1.
§  11.
1. 13 Czas pracy pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.
2. Rozkłady czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników ustala rektor szkoły wyższej po zasięgnięciu opinii senatu i po porozumieniu ze związkami zawodowymi.
§  12.
1. 14 Jeżeli wymagają tego potrzeby szkoły wyższej, pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, mogą być zatrudniani poza normalnymi godzinami pracy, a w wypadkach szczególnych - także w nocy oraz w niedziele i święta bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia.
2. Za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy na polecenie przełożonego pracownikowi przysługuje w tym samym wymiarze czas wolny od pracy, a za pracę w niedzielę, święto lub w dodatkowy dzień wolny od pracy - inny dzień wolny od pracy.
3. 15 W wypadkach, o których mowa w ust. 2, pracownikom na stanowiskach kierowniczych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej przysługuje czas wolny tylko za pracę poza normalnymi godzinami pracy, wykonywaną w nocy, niedzielę, święto lub w dodatkowy dzień wolny od pracy.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do dyrektorów administracyjnych, ich zastępców, kwestorów oraz kierowników wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jednostek organizacyjnych szkół wyższych.
§  13. 16 Pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu za każdą godzinę przepracowaną ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę, przy zachowaniu miesięcznej normy czasu pracy, wynikającej z pomnożenia 8 godzin przez liczbę roboczych dni kalendarzowych, przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§  14. Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.
§  15. Za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.
§  16.
1. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika wynagradzanego miesięcznie ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania:
1) przez 178 - jeżeli obowiązuje pracownika czas pracy w wymiarze 42 godzin na tydzień,
2) przez 170 - jeżeli obowiązuje pracownika czas pracy w wymiarze 40 godzin na tydzień.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się również przy ustalaniu godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników, o których mowa w § 13.
§  17. 17 Pracownikom wykonującym dodatkowo, poza normalnymi godzinami pracy, czynności dozorców domowych lub inne czynności nie wchodzące w zakres ich zwykłych obowiązków przysługuje dodatkowe wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu ze związkami zawodowymi.
§  18. Określone w uchwale i w przepisach wydanych na jej podstawie wynagrodzenia wypłacane z osobowego funduszu płac dla pracowników szkół wyższych wolne są od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.
§  19. Traci moc uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Monitor Polski Nr 32, poz. 118), z tym że pracownicy uprawnieni do nagród jubileuszowych na podstawie § 6 tej uchwały zachowują to prawo do czasu wprowadzenia nagród przewidzianych w art. 188 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113).
§  20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1982 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 91 z dnia 22 czerwca 1987 r. (M.P.87.19.162) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1987 r.
2 § 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 91 z dnia 22 czerwca 1987 r. (M.P.87.19.162) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1987 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 27 z dnia 24 lutego 1989 r. (M.P.89.5.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
5 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 77 z dnia 20 maja 1985 r. (M.P.85.15.112) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 maja 1985 r.
6 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 i 7 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.
7 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.
8 § 8a dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.
9 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.
10 § 9 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 27 z dnia 24 lutego 1989 r. (M.P.89.5.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
11 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.
12 § 10a zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 27 z dnia 24 lutego 1989 r. (M.P.89.5.52) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
13 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.
14 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.
15 § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.
16 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 91 z dnia 22 czerwca 1987 r. (M.P.87.19.162) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1987 r.
17 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 6 i 7 uchwały nr 137 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.199) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1988 r.