Zm.: uchwała w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.

Monitor Polski

M.P.1979.17.104

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1979 r.

UCHWAŁA Nr 107
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1979 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.

Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
W załączniku nr 1 do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac (Monitor Polski z 1976 r. Nr 43, poz. 211, z 1978 r. Nr 15, poz. 50 i Nr 24, poz. 81 oraz z 1979 r. Nr 15, poz. 86) dodaje się pozycję 45 w brzmieniu:

"45. Nagrody dla pracowników muzeów państwowych za zwiększenie dochodów muzeów państwowych działających w formie zakładów budżetowych."

Na wypłatę nagród, o których mowa w § 1, przeznacza się część przyrostu dochodów własnych uzyskanych ponad ustalony poziom tych dochodów przez muzea państwowe działające w formie zakładów budżetowych.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określi szczegółowe zasady przyznawania nagród dla pracowników muzeów państwowych za zwiększenie dochodów muzeów państwowych działających w formie zakładów budżetowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1980 r.