Zm.: uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 r.

Monitor Polski

M.P.1978.10.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1978 r.

UCHWAŁA Nr 28
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 1978 r.
zmieniająca uchwałę nr 188 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 r.

Na podstawie art. 150 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
W uchwale nr 188 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 r. (Monitor Polski Nr 35, poz. 173) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy mogą otrzymać w 1978 r. - analogicznie jak w 1977 r. - dwanaście dodatkowych dni wolnych od pracy, przypadających w następujące dni: 7 stycznia, 11 lutego, 4 marca, 8 maja, 9 maja, 10 czerwca, 8 lipca, 5 sierpnia, 2 września, 7 października, 11 listopada, 2 grudnia."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.