Zasady i terminy wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 r.

Monitor Polski

M.P.1977.35.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1978 r.

UCHWAŁA Nr 188
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1977 r.
w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 r.

Na podstawie art. 150 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy mogą otrzymać w 1978 r. - analogicznie jak w 1977 r. - dwanaście dodatkowych dni wolnych od pracy, przypadających w następujące dni: 7 stycznia, 11 lutego, 4 marca, 8 maja, 9 maja, 10 czerwca, 8 lipca, 5 sierpnia, 2 września, 7 października, 11 listopada, 2 grudnia.
Przy wprowadzaniu dodatkowych dni wolnych od pracy, o których mowa w § 1, stosuje się odpowiednio zasady i warunki określone:
1)
w przepisach § 1 ust. 3 i § 3-11 uchwały nr 41 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1974 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w latach 1974 i 1975 (Monitor Polski Nr 6, poz. 43),
2)
w przepisach § 1 ust. 2 i § 2 uchwały nr 237 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1976 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1977 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 213).
Upoważnia się Ministra Górnictwa do udzielania pracownikom kopalń węgla kamiennego dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 roku na zasadach obowiązujących przy udzielaniu dodatkowych dni wolnych od pracy w 1977 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 28 z dnia 10 marca 1978 r. (M.P.78.10.35) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 marca 1978 r.